Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 31, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Quân đội ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất; là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, của nhân dân. Tiến hành công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị, là chức năng và truyền thống quý báu của Quân đội, là vấn đề thuộc về nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng.

Những năm qua, các thế lực thù địch thông qua chiến lược “diễn biến hoà bình”, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng; lợi dụng mâu thuẫn trong việc giải quyết tranh chấp về đất đai, cơ sở vật chất của tôn giáo... đã kích động và lôi kéo làm cho một bộ phận tín đồ Công giáo và linh mục, tu sĩ tiến hành các hoạt động chống đối chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc. Ví dụ như: dưới chiêu bài đi “đòi” đất, linh mục chính xứ Thái Hà Nguyễn Văn Phượng cùng một số linh mục, tu sĩ và giáo dân đã vu cáo, kích động, tụ tập, tuần hành trái pháp luật… gây rối trật tự xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; chiều nay, 24/4/2017, giáo dân giáo xứ Song Ngọc dưới sự chỉ đạo, kích động của Nguyễn Đình Thục và số tay chân của tổ chức khủng bố “Việt Tân” đã kéo lên bao vây trụ sở UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; mới đây nhất linh mục Nguyễn Đức Nhân, cha xứ Kẻ Gai, dùng loa phát thanh kích động bà con giáo dân đưa máy xúc, cuốc xẻng ra đào đất ruộng và phá mương thủy lợi lấn chiếm đất đai...Thực chất các thế lực thù địch hông qua cais gọi là nhân quyền, lôi kéo, kích động, mua chuộc thông qua các tổ chức phi chính phủ để gây rối làm mất trật tự an ninh quốc gia, thông qua đó chúng lấy cớ vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền...

Lòng tham và tội ác của linh mục quản xứ Kẻ Gai

10:20:00 AM | December 19, 2017
(Tindautruongdanchu)-Khi lòng tham của linh mục được thực hiện bằng động cơ hận thù đã làm cho những hành vi vi phạm pháp luật bị đẩy đi quá xa và bàn...

Hiện nay, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác vận động đồng bào các tôn giáo. Do vậy, tiến hành công tác dân vận của của các đơn vị cơ sở ở vùng đồng bào Công giáo là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay, cần phải thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là,giáo dục cho mọi đối tượng trong đơn vị nắm vững các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với công tác tôn giáo và công tác dân vận của Quân đội ta hiện nay.

Đây là vấn đề cơ bản nhất, chi phối trực tiếp đến nhận thức, thái độ, hành vi của các tổ chức, các lực lượng đối với công tác tôn giáo và công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo. Trong giai đoạn hiện nay, cần phải tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, về vị trí, tầm quan trọng của công tác tôn giáo và công tác dân vận của Quân đội trong giai đoạn mới; xây dựng động cơ, trách nhiệm đúng đắn và định hướng hành động cho mọi người trong thực tiễn tiến hành công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo. Trên cơ sở đó, làm cho các tổ chức, các lực lượng nhận thức sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị đối với việc thực hiện công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo hiện nay.

Hai là,giáo dục cho mọi quân nhân những nội dung cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cũng như nhiệm vụ của Quân đội và đơn vị hiện nay.

Cần chú trọng giáo dục cho mọi quân nhân, về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước mà chủ yếu là đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; về công tác dân tộc. Đồng thời, tăng cường giáo dục cho bộ đội nắm vững các chủ trương, chính sách của cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhất là các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội; chính sách đối với đồng bào có đạo… và nhiệm vụ chính trị của Quân đội, đơn vị trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị và bồi dưỡng năng lực tiến hành công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo cho mọi quân nhân trong đơn vị.

Ba là, giáo dục cho toàn đơn vị nắm vững mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác dân vận ở vựng đồng bào Công giáo.

Đây là tiền đề quan trọng để các cơ quan, đơn vị xác định các chủ trương, biện pháp tiến hành công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo được sát thực với đặc điểm, tình hình mọi mặt ở địa bàn được phân công, đảm nhiệm thường xuyên, cũng như quá trình huấn luyện và diễn tập dã ngoại. Do đó, trong quá trình giáo dục cho các tổ chức, các lực lượng về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo, cần coi trọng việc truyền thụ kinh nghiệm và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo, nhất là kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng giáo dân, kỹ năng tham mưu, tư vấn, phối kết hợp với cấp uỷ, chính quyền xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh và vận động đồng bào Công giáo, kỹ năng tham gia giải quyết các tình huống liên quan đến vấn đề tôn giáo... để các tổ chức, các lực lượng trong đơn vị ngày càng nhận thức đúng đắn và nâng cao hơn nữa trách nhiệm chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo.
         
Bốn là,giáo dục cho bộ đội hiểu rõ đặc điểm, tình hình tôn giáo núi chung, Công giáo nói riêng trên địa bàn và âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá cách mạng nước ta.

Công tác giáo dục của các cơ quan, đơn vị cần đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục về tình hình đời sống vật chất, tinh thần và đặc điểm, tập quán sinh hoạt tôn giáo của các tổ chức Công giáo trên địa bàn đóng quân. Làm rõ nguyên nhân và biểu hiện của các xu hướng phát triển của Công giáo, những chuyển biến tích cực và hạn chế của Công giáo; nhất là tình hình hoạt động mê tín dị đoan đang ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của đồng bào Công giáo. Đồng thời, giáo dục cho các tổ chức, các lực lượng hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta. Làm rừ đặc điểm thủ đoạn hoạt động chống phá của kẻ thù trên địa bàn. Phân biệt các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh với thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật, gây tổn hại đến lợi ích của cách mạng. Đặc biệt làm rõ âm mưu, thủ đoạn lôi kéo mua chuộc, kích động các chức sắc và đồng bào giáo dân gây rối, chống chính quyền. Trên cơ sở đó, xây dựng cho mọi người tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm vững địa bàn cùng đồng bào Công giáo, phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và chủ động ngăn ngừa có hiệu quả các biểu hiện mơ hồ mất cảnh giác trong đơn vị.

Năm là,chú trọng giáo dục, rèn luyện bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, kiến thức, năng lực, phương pháp vận động quần chúng và kỷ luật quan hệ quân - dân cho bộ đội.

Trong công tác giáo dục phải thực sự chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện những chuẩn mực đạo đức mới; các quy định của Điều lệnh, Điều lệ, Mười Lời thề danh dự của quân nhân, 12 Điều kỷ luật của Quân đội; pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương. Thông qua đó, hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng, hìnhthành phương pháp, tác phong công tác “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, khắc phục biểu hiện quan liêu, xa dân, vi phạm kỷ luật quan hệ quân dân.

Các giải pháp cơ bản trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong quá trình giáo dục nâng caonhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo cho các tổ chức, các lực lượng trong đơn vị, không được tuyệt đối hoá hay xem nhẹ nội dung nào. Tuỳ vào điều kiện cụ thể các cơ quan, đơn vị cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo và không ngừng bổ sung, hoàn thiện nhằm đáp ứng với yêu cầu công tác dân vận ở vùng đồng bào Công giáo, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, thực hiện tốt chức năng của quân đội bảo đảm cho quân đội là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước và nhân dân.


N.Long

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm