Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 21, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhận thức đúng đắn về vấn đề đó, trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng qua các giai đoạn, thời kỳ lịch sử.


Do vậy, nâng cao chất lượng quán triệt, giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng chocán bộ, học viên ở các nhà trường quân đội, góp phần vào cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái hiện nay là một trong những yêu cầu trong dạy và học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các nhà trường quân đội. Nâng cao chất lượng giáo dục đường lối của Đảng, cần nắm vững một số yêu cầu cơ bản sau đây:

Bên ngoài Đại hội Đoàn TNCSHCM quân đội lần thứ IX


Một là,làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn trong hoạch định đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng.

Một trong những luận điệu phổ biến của các thế lực thù địch là luôn tách rời đường lối, quan điểm,chủ trương, chính sách của Đảng với hoàn cảnh lịch sử, nhu cầu và những  vấn  đề  mà  thực tiễn cách mạng đang đòi hỏi họ thường lấy ý muốn chủ quan thay thế cho hiện thực khách quan. Vì vậy, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối là yêu cầu không thể thiếu để đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch hiện nay. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin là học thuyết cách mạng, khoa học chỉ ra cho giai cấp vô sản và quần chúng nhân dân lao động con đường đấu tranh để tự giải phóng mình. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê-nin vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta. Nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã giải đáp kịp thời và chính xác hàng loạt vấn đề chiến lược, sách lược đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do đó, giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng phải làm rõ cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các quan điểm, đường lối đó.

Sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản bao giờ cũng gắn chặt giữa lý luận với điều kiện lịch sử, xã hội của mỗi dân tộc. Cách mạng là sáng tạo, chân lý là cụ thể. Cuộc cách mạng của giai cấp vô sản ở trong những thời điểm cụ thể, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng cũng đặt ra những nội dung rất cụ thể. Lê-nin đã căn dặn những người cộng sản rằng: mỗi một nhiệm vụ chính trị phải được đặt đúng trong hoàn cảnh cụ thể. Đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng ta luôn gắn chặt với đặc điểm, điều kiện của đất nước, của dân tộc, trình độ và khả năng giác ngộ cách mạng của quần chúng; đường lối đó còn là sự phản ánh đúng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của quần chúng trong những thời kỳ cách mạng cụ thể nhằm giải đáp những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Giáo dục đường lối, chiến lược, sách lược của Đảng mà tách rời khỏi những bối cảnh lịch sử cụ thể sẽ làm mất đi tính cách mạng, khoa học của nó. Thực tiễn ngay từ khi thành lập trong quá trình hoạch định đường lối chiến lược, sách lược của mình, Đảng ta luôn gắn bó chặt chẽ lý luận Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với thực tiễn đất nước, khả năng nguyện vọng của quần chúng và nhu cầu đòi hỏi của cách mạng  trong từng giai đoạn, thời kỳ cụ thể. Chính bằng đường lối đúng đắn, sự trung thành tận tụy, anh dũng hy sinh của hàng triệu đảng viên và quần chúng nhân dân đã biến đường lối của Đảng thành hiện thực… Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua đã giữ trọn được niềm tin của nhân dân, trao cho sứ mạng cao cả lãnh đạo cách mạng. Vì vậy, mọi thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo của các thế lực thù địch dù có nham hiểm đến đâu nhằm phủ nhận tính đúng đắn của đường lối sẽ không thể đứng vững được, trước sự luận giải mang tính cách mạng và khoa học đó.

Hai là, giáo dục đường lối của Đảng phải nắm vững sự thống nhất biện chứng giữa vấn đề có tính nguyên tắc cơ bản của cách mạng, mục tiêu chiến lược với mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp cụ thể.

Để có đường lối đúng, Đảng ta luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, lắng nghe, tôn trọng những đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học và mọi tầng lớp nhân dân. Nhưng lợi dụng cơ chế dân chủ đó, các thế lực thù địch dùng chiêu bài "thư góp ý", "kiến nghị"… nhằm đưa ra các quan điểm mập mờ để rồi đi tới mục tiêu xoá bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng v.v.. Như vậy, thực chất những quan điểm trên là nhằm xoá bỏ những vấn đề có tính nguyên tắc và mục tiêu chiến lược của cách mạng.Chúng ta đều hiểu rằng, mọi sự sai lầm, khuyết điểm đều có những tác hại của nó, song tệ hại nhất, nguy hiểm nhất, là sai lầm thuộc vấn đề có tính nguyên tắc cơ bản của cách mạng, vì đó là ranh giới giữa cách mạng và phản cách mạng, giữa chủ nghĩa xã hội hay không phải chủ nghĩa xã hội,… Do đó, giáo dục đường lối, quan điểm của Đảng cho cán bộ,học viên ở các nhà trường quân đội là cơ sở để đấu tranh và phân biệt đâu là sự chân tình muốn đóng góp xây dựng đường lối, quan điểm của Đảng, đâu là sự lợi dụng dân chủ để làm sai lệch đường lối, quan điểm của Đảng, chống lại sự nghiệp cách mạng theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Ba là,làm rõ giá trị, ý nghĩa các thành tựu của cách mạng qua các thời kỳ, giai đoạn lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng để khẳng định sự đúng đắn của đường lối.

Một trong những thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch là luôn tìm mọi cách hạ thấp, làm sai lệch nhận thức đối với những thành tựu của cách mạng. Họ đưa ra những nhận định, so sánh, đánh giá thấp các thành tựu của cách mạng, nhằm hạ thấp công lao to lớn của Đảng, của cách mạng, đòi hỏi xem xét lại lịch sử và đường lối của Đảng.

Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Đường lối đúng đắn của Đảng phải được thể hiện trong thực tiễn, đưa lại thắng lợi của cách mạng. Những giá trị thắng lợi của cách mạng là minh chứng hùng hồn về năng lực lãnh đạo của Đảng. Mỗi thành tựu của cách mạng luôn gắn liền với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Thành quả đó là sự đóng góp bằng mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Việt Nam. Do vậy, khi lý giải những thành tựu của cách mạng, không phải chỉ là những con số đơn thuần, những ưu điểm mang tính liệt kê…, mà phải biết phân tích, lý giải những giá trị, ý nghĩa của nó.

Mỗi thắng lợi của cách mạng là những nấc thang kế tiếp, làm tiền đề cho nhau để đi tới thắng lợi. Mỗi thành tựu được xem xét trong hoàn cảnh cụ thể, điều kiện khách quan, chủ quan cho phép, với đầy đủ giá trị, ý nghĩa của nó mới đánh giá đúng công lao của Đảng và nhân dân ta. Tất nhiên, trong quá trình hoạt động lãnh đạo cách mạng, Đảng ta không tránh khỏi sai lầm, vấp váp của mình. Những sai lầm, thiếu sót đó đã được Đảng sớm phát hiện và công khai thừa nhận, điều đó chứng tỏ Đảng biết tin vào mình, tin vào nhân dân, quyết tâm sửa chữa để làm tròn vai trò lãnh đạo cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay việc quán triệt, học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là việc làm thiết thực của các cấp ủy đảng. Trong đó, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để mỗi cán bộ đảng viên, tổ chức đảng tự soi xét, tự điều chỉnh, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Mặc dầu vậy, hiện nay các thế lực thù địch vẫn triệt để lợi dụng cường điệu một số sai lầm, vấp váp của Đảng, từ đó cho rằng chuyển sang thời kỳ mới Đảng không còn khả năng lãnh đạo cách mạng nữa. Luận giải đúng những thành tựu và chỉ rõ khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng với đầy đủ tính cách mạng, tính khoa học của nó là cơ sở để Đảng ta không ngừng tổng kết thực tiễn, bổ sung hoàn chỉnh đường lối. Điều đó đòi hỏi các cấp lãnh đạo, giảng viên các nhà trường Quân đội cần quán triệt sâu sắc, vận dụng vào mỗi bài giảng một cách linh hoạt để mỗi cán bộ, đảng viên, học viên thấm nhuần đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là luận cứ đanh thép để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và đập lại mọi sự xuyên tạc, bóp méo lịch sử của các thế lực thù địch.

N.Long

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm