Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 16, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ráo riết chống phá Quân đội ta trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, có tổ chức và có sự cấu kết giữa lực lượng trong nước và ngoài nước.


Chúng lợi dụng những sơ hở, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; vấn đề Quân đội làm kinh tế; một số vi phạm của cán bộ, chiến sĩ Quân đội; mạo danh một số cán bộ tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu... để viết các tin, bài, thư nặc danh, tạo dựng các video clip có nội dung xấu độc tán phát trên Internet và các trang mạng xã hội nhằm kích động “cộng đồng mạng” và dư luận xã hội đòi “phi chính trị hóa” Quân đội, “dân sự hóa” nhiệm vụ quân sự, quôc phòng; chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nuớc, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và nhân dân đối với Quân đội; trực tiếp là chia rẽ sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Quân đội, hạ thấp uy tín, làm suy yếu Quân đội, để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thực hiện ý đồ của các “nhóm lợi ích” và các thế lực thù địch.Chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, kiên trì đòi “phi chính trị hóa” Quân đội. Chúng xuyên tạc “tuy mang danh hiệu là Quân đội nhân dân, nhưng Quân đội lại không được lãnh đạo bởi người dân, mà Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp chỉ huy, nhằm phục vụ lợi ích riêng của họ, do vậy “cẩn phải bỏ Điều 65, Chương IV trong Hiến pháp quy định lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam”... chúng đòi Quân đội nhân dân Việt Nam phải là“Quân đội phi giai cấp”, “Quân đội nhà nghề”, chỉ là công cụ của nhà nước, dân tộc, không thuộc một thể chế chính trị nào.

Xuyên tạc bản chất nền quốc phòng toàn dân, “hướng lái” Việt Nam liên minh quân sự với Mỹ để bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chúng cho rằng, quan điểm không đi với nước này để chống lại nước khác của Đảng ta là đúng nhưng “Trước một tên cướp đang xông vào nhà cướp của, giết người thì buộc phải nhờ mọi người giúp sức bảo vệ và khống chế tên cướp đó”, ý nói phải dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc; hoặc gây nghi ngờ trong quan hệ quốc tế “Đi với Trung Quốc thì còn Đảng, mất đảo; đi với Mỹ thì còn đảo, mất Đảng”.

Đẩy mạnh các hoạt động chống phá bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội. Chúng triệt để lợi dụng vấn đề đất quốc phòng, nhất là dư án sân golf trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, Dự án A1, khu vực Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội; vấn đề “Quân đội không làm kinh tế”; vấn đề quan hệ Viêt Nam - Trung Quốc nhân sự kiện Trung Quốc tạm hoãn giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 để chống phá Quân đội ta.

So với trước các hoạt động chống phá Quân đội gần đây có một số điểm mới đó là, chúng tập trung chống phá Quân đội với phạm vi rộng hơn, cường độ mạnh hơn, lôi kéo, kích động nhiều phần tử khác trong xã hội cùng tham gia; chúng mượn danh một số cán bộ tướng lĩnh Quân đội đã nghỉ hưu để tiến hành các thủ đoạn xuyên tạc, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội cả đương chức và nghỉ hưu; kích động dư luận xã hội đòi “dân sự hóa” Quân đội, đòi Quân đội từ bỏ chức năng, nhiệm vụ lao động sản xuất làm kinh tế, đẩy mạnh bài xích mối quan hệ Quân đội Việt Nam - Trung Quốc, chúng tích cực thu thập tư liệu và triệt để lợi dụng sai phạm của cán bộ, chiến sĩ ta để bôi xấu hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; chúng kêu gọi tổ chức một cuộc “trưng cầu dân ý” trong Quân đội về vấn đề liên minh với Mỹ để bảo vệ chủ quyền biển, đảo; lợi dụng yếu tố tâm linh để kích động giáo dân ngăn cản các hoạt động quân sự, quốc phòng; gần đây chúng còn lợi dụng hoạt động của các phần tử hồi giáo cực đoan (IS), tung tin kích động “Quân đội, Công an Việt Nam không sợ IS, sẵn sàng đánh đuổi IS nếu IS xâm nhập vào Việt Nam” nhằm kích động hoạt động khủng bố của IS vào Việt Nam; đặc biệt vấn đề quản lý, sử dụng đất quốc phòng được chúng xác định là một mũi nhọn, khâu đột phá để gây mất niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân với Quân đội ta.

Những sai phạm của cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị tạo cớ để địch chống phá:

Trong phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của một số cá nhân, đơn vị còn những sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Trong quan hệ với nhân dân và lực lượng chức năng của một số cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao chưa gương mẫu; ứng xử thiếu bình tĩnh, gây phản cảm và sự bất bình trong nhân dân và dư luận xã hội.

Một số cán bộ Quân đội, trong đó có cả cán bộ lão thành cách mạng tự ý tham gia các hội, nhóm, viết tâm thư kiến nghị, thư ngỏ có nội dung trái với cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Một số cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tác phong sinh hoạt bê tha, làm ảnh hưởng đến phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị đối với quân đội trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng gần đây đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ ta phải luôn giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng; cán bộ, chiến sĩ Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điểu hành của Nhà nước, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, cảnh giác, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, hoàn thành toàn tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quân đội tiếp tục thể hiện rõ vai trò là lực lượng nòng cốt đi đầu trong thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống “DBHB” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao; nhân dân tin tưởng vào sức mạnh chiến đấu của Quân đội; bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Từ những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị chống phá Quân đội, một bộ phận nhân dân tỏ ra thiếu tin tưởng, do vậy cần tuyên truyền, vạch trần thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xây đựng lòng tin trong quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVCQP trong Quân đội. Thường xuyên nắm chắc dư luận xã hội, những thông tin trái chiều trên địa bàn để kịp thời cung cấp, định hướng thông tin, chủ động đề xuất đối thoại với những người bất đồng quan điểm. Tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, quan tâm đối tượng học sinh, sinh viên và nhân dân.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghiã xã hội; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thành công của sự nghiệp đổi mới, tin tưởng vào sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta; tập trung làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, nơi khó khăn, phức tạp; các đơn vị có sự điều chỉnh tổ chức biên chế, các doanh nghiệp Quân đội; thường xuyên làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, thông báo về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời định hướng tư tưởng trước các sự kiện chính trị phức tạp, nhạy cảm.
Chủ động nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung sửa chữa nhanh chóng, triệt để các khuyết điểm đã chỉ ra; đặc biệt là không để những sơ hở, thiếu sót liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng, việc sử dụng bộ đội làm kinh tế hoặc những phát ngôn tùy tiện để địch lợi dụng chống phá; không để diễn biến tư tưởng tiêu cực và đơn thư khiếu nại tố cáo với dụng ý xấu trong đơn vị, giữ nghiêm kỷ luật, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm sáng, đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Thường xuyên quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội.

Huy Minh (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm