Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 4, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-“Diễn biến hoà bình”  trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa là một mặt hoạt động chủ yếu trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Là tổng hợp các biện pháp phá hoại nền tảng tư tưởng của chế độ xã hội chủ nghĩa, phá hoại bản chất, truyền thống văn hóa dân tộc và những giá trị tinh thần của chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, truyền bá, xác lập hệ tư tưởng tư sản, văn hóa lối sống tư sản ở Việt Nam, tạo ra những nhân tố, điều kiện cơ bản để thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam đi vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.


Trong thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh hoạt động phá hoại tư tưởng - văn hóa đối với Việt Nam. Thông qua nhiều con đường khác nhau, đặc biệt là qua hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng, các thế lực thù địch tiến hành tuyên truyền, đả phá chế độ chủ nghĩa xã hội, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặt khác, chúng truyền bá các quan điểm, tư tưởng chính trị phản động nhằm tạo tiền đề, cơ sở cho việc ra đời và công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng triệt để khai thác, lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc… để tấn công vào nền tảng tư tưởng, làm tan rã cơ sở tư tưởng của chế độ xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, chúng không ngừng xuyên tạc, đả kích truyền thống văn hóa dân tộc, tìm mọi cách truyền bá, áp đặt các giá trị văn hóa, lối sống tư sản phương Tây vào Việt Nam, phá hoại nền tảng tinh thần của xã hội. Đồng thời, các thế lực thù địch móc nối, mua chuộc, lôi kéo, kích động đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tham gia vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước, hình thành các tổ chức, hội, nhóm bất hợp pháp, sáng tác các tác phẩm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, phủ nhận thành quả của cách mạng.

Ảnh minh họa


Các thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”  chính đã được các thế lực thù địch dùng để chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá vừa qua như: Tiến công vào nền tảng tư tưởng, cương lĩnh của Đảng, hiến pháp và chính sách của Đảng và Nhà nước, đòi từ bỏ mục tiêu XHCN lùi về giai đoạn dân chủ nhân dân, bôi đen CNXH hiện thực, phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận lịch sử đấu tranh của Đảng và nhân dân ta, ca ngợi và công khai hô hào đi theo con đường tư sản; Chúng sử dụng một số người trong nước có tham gia kháng chiến trước đây, nay dao động, bất mãn đòi bác bỏ toàn bộ chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo, đòi bỏ Điều 4 của Hiến pháp; đòi tự do dân chủ vô độ; tố cáo ta vi phạm nhân quyền, đàn áp tư tưởng người khác chính kiến... Vào những thời điểm Đảng chuẩn bị đại hội, các phần tử cơ hội chính trị, chống đối phối hợp cùng lực lượng thù địch bên ngoài, đã biên soạn, tán phát nhiều loại tài liệu chống phá Đảng. Nhà nước... bằng nhiều phương tiện in ấn, sao chụp, truyền dẫn hiện đại đến từng cơ quan, từng nhà dân hoặc cả cán bộ. Lợi dụng những khuyết tật mà ta phê phán, lên án, đấu tranh như: tham nhũng, quan liêu, tệ nạn xã hội, những vụ án liên quan đến cán bộ vi phạm... để bôi đen bức tranh xã hội, gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin trong nhân dân; đáng chú ý là, các phần tử cơ hội chính trị móc nối với số phản động lưu vong tán phát tài liệu, loan tin đồn nhảm, đưa lên mạng Internet những thông tin xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta. Chính vì vậy, chúng ta cần nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch là rất thâm độc, xảo quyệt, được tiến hành với tần suất ngày càng tăng.

Với tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ, bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa đấu tranh với nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng về chính trị, chúng ta đã chủ động, tích cực tiến công và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trận địa tư tưởng của Đảng luôn được giữ vững, chúng ta luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng và mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đã tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhận thức của số đông cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu “Diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá đã được nâng lên; trách nhiệm lãnh đạo của các cấp uỷ đảng và chính quyền trên lĩnh vực bảo vệ an ninh tư tưởng đã chuyển biến tích cực. Các ngành chức năng có sự phối hợp theo dõi, nắm chắc hơn các hoạt động phá hoại của địch, bước đầu đạt được tiến bộ và hiệu quả cao hơn trong việc vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá ta về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc; phản bác các quan điểm sai trái, góp phần định hướng và thống nhất tư tưởng. Chúng ta đã chủ động xử lý có hiệu quả hơn các hoạt động phạm pháp của bọn cơ hội chính trị, bọn đội lốt tôn giáo vi phạm pháp luật. Tổ chức cho quần chúng ở cơ sở đấu tranh, cô lập và phân hoá kẻ xấu, góp phần ổn định tình hình chính trị. Đồng thời, tăng cường thông tin đối ngoại và tổ chức có hiệu quả hơn cuộc đấu tranh trên mặt trận đối ngoại, tạo dư luận ủng hộ Việt Nam, bước đầu làm thất bại âm mưu nói xấu, xuyên tạc, đưa nước ta vào danh sách các nước vi phạm nhân quyền.

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch tăng cường quy mô thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”càng ráo riết hơn. với những thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi hơn. Do vậy, cần tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng-văn hoá trên tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả, tạo sự nhất trí cao trong Đảng và đồng thuận trong xã hội về mục tiêu, lý tưởng, kiên định những vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc. Nâng cao chất lượng thực hiệnNghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng,; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” đẩy lùi các nguy cơ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tường - văn hoá; giữ vững ổn định chính trị, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thanh Huyền (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm