Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 12, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Trong bối cảnh hiện nay, trước sự phát triển tiến bộ của thế giới và những thành tựu đổi mới ở Việt Nam, các thế lực thù địch phản động đã không ngừng điều chỉnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhằm chống phá cách mạng nước ta một cách tinh vi, xảo quyệt hơn. Đặc biệt, thời gian qua chúng đã và đang chĩa hướng tấn công trực diện vào các lực lượng vũ trang nhân dân - công cụ chuyên chính trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước ta thông qua các “tâm thư”, “thư ngỏ”, “kiến nghị” để đòi “các lực lượng vũ trang cần phải duy trì tính trung lập về chính trị”, mà thực chất là đòi “phi chính trị hóa” các lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.


Họ cho rằngQuân đội nhân dân và Công an nhân dân cần phải “trung lập về chính trị”, nghĩa là đứng ngoài các lực lượng, đảng phái, các hoạt động chính trị, không tham gia vào các cuộc đấu tranh chính trị... như đã và đang diễn ra ở một số nước. Với sự hậu thuẫn, giúp đỡ của các thế lực thù địch bên ngoài, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (như đài VOA, BBC, RFI...), các trang mạng xã hội, cùng với sự tung hô của những kẻ vốn có nhiều thâm thù với cách mạng, họ khuếch trương, làm rùm beng, nào là Đảng, Nhà nước ta “huy động quân đội vào các sự vụ mang tính chất đối kháng với nhân dân”, “lạm dụng công an vào việc đàn áp nhân dân”, họ kêu lên rằng đã là Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì phải “bảo vệ nhân dân”, “không chống lại nhân dân”...Họ cố tình đánh tráo khái niệm nhân dân, đồng nhất nhân dân với những nhóm người có các hành vi đi ngược lại lợi ích chung, chống lại cộng đồng, coi thường pháp luật, bất chấp đạo lý, truyền thống dân tộc; một nhóm người đó không thể đại diện cho toàn thể nhân dân. Các lực lượng vũ trang nhân dân có nhiệm vụ đấu tranh, thậm chí phải hy sinh cả xương máu để chống lại những hành vi, những con người đó để pháp luật được “thượng tôn”, để quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân được bảo đảm; không một ai được quyền đứng ngoài, đứng trên pháp luật, xâm phạm lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.Mục tiêu của họ là tác động, hướng lái bản chất chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân ta sang bản chất, lập trường chính trị khác; làm mất phương hướng chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Thuật ngữ có sự thay đổi nhưng bản chất, mục đích thật sự của họ không thay đổi, “trung lập hóa về chính trị” chỉ là một cách diễn đạt khác đi của cái gọi là “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, tước bỏ công cụ chuyên chính trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa và của nhân dân.

Từ vấn đề nêu trên để góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa”, “trung lập về chính trị” lực lượng vũ trang nhân dân, chúng ta cần chú ý thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về bản chất chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân. Bởi vì, vấn đề chính trị, bản chất chính trị luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện. Bản chất chính trị hay bản chất giai cấp công nhân của lực lượng vũ trang nhân dân được thể hiện đầy đủ ở mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, ở nhiệm vụ chính trị mà họ thực thi, ở việc các lực lượng đó do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, rèn luyện và lãnh đạo. Đồng thời, lực lượng vũ trang của chúng ta cũng từ nhân dân mà ra, là con em của nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng, đùm bọc, do đó, họ vì nhân dân phục vụ, luôn là lực lượng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chính trị trọng yếu của lực lượng vũ trang nhân dân. Mọi âm mưu, thủ đoạn chia cắt, tách rời hay đối lập nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa với nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa không chỉ là sự bịa đặt, bóp méo, cố tình xuyên tạc bản chất chính trị, bản chất giai cấp công nhân của lực lượng vũ trang nhân dân, mà nguy hiểm hơn, họ muốn loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý của Chính phủ đối với các lực lượng này...  
Hai là, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, vai trò của các cơ quan chính trị trong lực lượng vũ trang trước tình hình mới. Bởi vì, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân là nguyên tắc bất di, bất dịch, đã được Đảng ta khẳng định từ lâu, được Hiến pháp và các văn bản pháp quy khác thể chế hóa. Chính vì vậy, suốt hơn 70 năm qua, lực lượng vũ trang - Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, ở mọi thời kỳ của cách mạng.Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước, khu vực và trên thế giới, trước sự tấn công trực diện, tinh vi, xảo quyệt, vô cùng nguy hiểm của các thế lực thù địch trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhiều vấn đề mới được đặt ra nhằm xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ba là, tăng cường công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - lý luận, vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của âm mưu và hoạt động đòi “phi chính trị hóa”, “trung lập hóa về chính trị” lực lượng vũ trang. Bởi vì, thực tiễn hiện nay cho thấy, đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng - lý luận, chống âm mưu, hoạt động đòi “phi chính trị hóa”, “trung lập hóa về chính trị” đối với lực lượng vũ trang đã trở thành mặt trận nóng bỏng, gay go, quyết liệt. Nhiệm vụ cơ bản của cuộc đấu tranh này là ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; vạch trần bản chất phản động, phản khoa học của âm mưu, hoạt động này, qua đó, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Thành Nam (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm