Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 30, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Cùng với chiến lược "diễn biến hoà bình" và chuẩn bị gây chiến tranh xâm lược, bạo loạn lật đổ là một hoạt động chống phá cách mạng có tổ chức của các thế lực thù địch do lực lượng phản động trong nước tiến hành, được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động bên ngoài chỉ đạo, chi viện, phối hợp… nhằm tạo sự ly khai về chính trị, tư tưởng, chia cắt lãnh thổ, thiết lập chính quyền phản động, tách nhân dân khỏi sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, gây rối loạn trật tự, an ninh xã hội và lật đổ bộ máy chính quyền nhà nước. Vì vậy, nhiệm vụ phòng, chống bạo loạn lật đổ cùng với nhiệm vụ phòng, chống "diễn biến hoà bình" và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược của địch là những vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và là nhiệm vụ cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam.

>Quân đội tham gia xây dựng cơ sở chính trị vùng đồng bào dân tộc vững mạnh, làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình"

Thông qua thực tiễn tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ phòng, chống bạo loạn lật đổ của các đơn vị cơ sở có thể nhận thấy: nếucông tác đảng, công tác chính trị được tiến hành tốt thì nhiệm vụ phòng, chống bạo loạn lật đổ vừa bảo đảm đúng quan điểm, đường lối của Đảng, hợp lòng dân, vừa nâng cao cảnh giác, nâng cao sức mạnh chiến đấu của bộ đội sẵn sàng đánh bại mọi thủ đoạn của kẻ thù. 


Ban chỉ đạo Phòng chống khủng bố Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Điện Biên tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn lật đổ. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc và đại diện các bộ, ngành đã tham dự.

Nếu coi nhẹ hoặc hạ thấp vai trò của công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ phòng, chống bạo loạn lật đổ của địch thì sẽ dẫn đến lúng túng, bị động, chắp vá cả về nội dung, phương thức thực hiện nhiệm vụ này. Do vậy, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ phòng, chống bạo loạn lật đổ của các đơn vị cơ sở là vấn đề cấp thiết hiện nay cần nắm vững và tiến hành đồng bộ những vấn đề sau:

Một là, giữ vững và tăng cường hiệu lực lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là hiệu lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng ở đơn vị cơ sở.Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng, là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở. Sự vững mạnh và hiệu lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng là nhân tố quyết định trực tiếp mọi lĩnh vực hoạt động, mọi mặt công tác, mọi tổ chức, mọi lực lượng trong đơn vị. Mặt khác, mục tiêu chủ yếu của bạo loạn lật đổ của địch là chống phá Đảng ta, tìm cách loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Nếu kẻ địch làm tan rã hoặc làm mất hiệu lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng thì coi như bạo loạn lật đổ đã thành công mà không cần gây bạo loạn. Một khi sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội luôn được củng cố, tăng cường, Đảng bộ Quân đội luôn trong sạch vững mạnh, tổ chức cơ sở đảng luôn đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực sự là trung tâm lãnh đạo chính trị, tư tưởng và đoàn kết toàn đơn vị, thì mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù sẽ trở nên vô dụng. Vì vậy, nội dung cơ bản cốt yếu hàng đầu của công tác đảng, công tác chính trị trong phòng, chống bạo loạn lật đổ của các đơn vị cơ sở là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng.

Chính vì vậy, công tác đảng, công tác chính trị trong phòng chống bạo loạn lật đổ phải xây dựng và chỉnh đốn tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp uỷ đảng mạnh về chất lượng, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, luôn thực sự là hạt nhân lãnh đạo của đảng bộ và đơn vị; coi trọng xây dựng, củng cố chi bộ, cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng lãnh đạo của chi bộ. Cần xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức đảm nhiệm các công việc của đảng bộ và đơn vị; xây dựng phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc khoa học, giữ vững nguyên tắc tổ chức và các chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng, duy trì thường xuyên và có chất lượng chế độ tự phê bình và phê bình; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, không để đảng viên bị dụ dỗ, mua chuộc và kích động bởi những thủ đoạn của kẻ thù. Công tác kiểm tra cần được thường xuyên nâng cao chất lượng nhằm phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật ở tổ chức cơ sở đảng; gắn công tác xây dựng Đảng với công tác bảo vệ Đảng, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh với công tác bảo vệ, kiểm tra, làm cho tổ chức cơ sở đảng luôn trong sạch. Cần chống nguy cơ sai lầm trong lãnh đạo cũng như trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, nhiệm vụ của đảng bộ; không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, chia rẽ, bè phái, quan liêu, xa rời quần chúng, tạo ra những kẽ hở để địch lợi dụng, kích động, chia rẽ, làm suy yếu từ bên trong tổ chức cơ sở đảng.

Hai là, xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, giữ vững trận địa chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.Xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ là chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công tác đảng, công tác chính trị. Niềm tin, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ được giữ vững, trận địa chính trị - tư tưởng ở đơn vị luôn được củng cố, tăng cường sẽ trực tiếp góp phần làm thất bại âm mưu bạo loạn lật đổ của kẻ thù. Do đó, công tác đảng, công tác chính trị trong phòng, chống bạo loạn lật đổ của các đơn vị cơ sở cần thường xuyên nắm vững tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự kỷ cương trong đơn vị; giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát hiện và xử lý các hiện tượng tiêu cực, lạc hậu, uốn nắn kịp thời những hiện tượng lệch lạc, sai trái; xây dựng môi trường chính trị, văn hoá, xã hội trong sạch, lành mạnh, dân chủ - kỷ cương, đoàn kết, gắn bó trong đơn vị.

Việc củng cố trận địa chính trị - tư tưởng ở các đơn vị cơ sở đòi hỏi công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ phòng, chống bạo loạn lật đổ cần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định bản chất cách mạng, khoa học và giá trị bền vững của nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng ở cán bộ, chiến sĩ lập trường kiên định, tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, luôn quán triệt, nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ cách mạng của quân đội và đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ phương pháp xem xét, đánh giá, phân biệt đúng sai, những kiến thức mới về kinh tế, chính trị, xã hội; thông tin đầy đủ, chính xác, có định hướng rõ ràng về các sự kiện trong nước và quốc tế; xây dựng quan điểm rõ ràng, có thái độ dứt khoát, đấu tranh kiên quyết để bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai. Đặc biệt, cần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về âm mưu, thủ đoạn bạo loạn lật đổ của địch, làm cho cán bộ, chiến sĩ không mơ hồ về bản chất phản động của của kẻ thù, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sự sắc sảo và nhạy cảm về chính trị, bản lĩnh chính trị vững vàng khi xem xét và giải quyết các mối quan hệ chính trị, xã hội.

Ba là, thường xuyên xây dựng các tổ chức trong đơn vị vững mạnh và phát huy hiệu lực hoạt động của các tổ chức đó. Xây dựng, luyện tập thành thạo phương án phòng, chống bạo loạn lật đổ; chủ động ngăn chặn và đập tan những hoạt động phá hoại của địch. Cùng với việc xây dựng và phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cần tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng hệ thống tổ chức chỉ huy, các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Sức mạnh chiến đấu của các đơn vị cơ sở là sức mạnh của đoàn kết thống nhất, sức mạnh của tổ chức. Tất cả các tổ chức trong đơn vị thực sự vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, toàn đơn vị là một khối cố kết vững chắc, có tổ chức chặt chẽ, hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, đẩy lùi và làm thất bại thủ đoạn bạo loạn lật đổ của kẻ thù. Vì vậy, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong phòng, chống bạo loạn lật đổ của các đơn vị cơ sở phải coi trọng xây dựng các tổ chức thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; phấn đấu tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc theo những tiêu chuẩn của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị quy định.

Xây dựng và luyện tập thành thạo phương án phòng, chống bạo loạn lật đổ là những điều kiện cơ bản trực tiếp đảm bảo cho đơn vị chủ động đập tan mọi thủ đoạn phá hoại của kẻ thù. Tiến hành công tác đảng, công tác chính trị ở các đơn vị cơ sở cần bám sát nhiệm vụ, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị, tư tưởng, tổ chức của đơn vị; phát huy vai trò của lãnh đạo, chỉ huy trong xây dựng phương án phòng, chống bạo loạn lật đổ; động viên, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm nhiệm vụ, chỉ thị, mệnh lệnh, chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu theo các phương án; tổ chức cho bộ đội huấn luyện nâng cao kỹ năng phát hiện, vây bắt bọn đầu sỏ, chốt chặn, chia cắt những vùng nóng, điểm nóng, nâng cao trình độ tuyền truyền vận động nhân dân. Các đơn vị cần duy trì chặt chẽ chế độ giao ban nắm tình hình, chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chiến; quan tâm xây dựng, quản lý cán bộ, giáo dục đội ngũ hạ sĩ quan, chiến sĩ; xây dựng và thường xuyên hoàn chỉnh kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị trong phòng, chống bạo loạn lật đổ. Đặc biệt, cần phát huy cao độ vai trò lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quản lý, duy trì mọi mặt hoạt động của đơn vị; phát huy dân chủ gắn với giữ vững kỷ cương, kỷ luật; không để quân nhân nào bị kẻ địch hoặc phần tử xấu lôi kéo, mua chuộc. Việc duy trì chặt chẽ chế độ phòng gian, giữ bí mật, không để mất vũ khí, phương tiện kỹ thuật, lộ bí mật quân sự cần kết hợp chặt chẽ với chủ động ngăn chặn và quét sạch văn hoá phẩm đồi truỵ, phản động, xử lý những phần tử phao tin đồn nhảm.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng vũ trang có liên quan trên địa bàn, xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh, kịp thời đập tan âm mưu bạo loạn lật đổ của kẻ thù.Cơ sở xã hội bền vững của quân đội ta là nhân dân. Gắn bó mật thiết với nhân dân vừa là bản chất, truyền thống, vừa là sức mạnh vô địch của quân đội ta. Nếu kẻ thù giành được dân, chia tách quân đội ra khỏi nhân dân sẽ làm cho quân đội không còn sức mạnh từ gốc nữa. Trên thực tế, chúng tìm mọi cách tách mối quan hệ quân dân, lôi kéo, mua chuộc dụ dỗ tranh giành dân với Đảng, với quân đội ta. Mặt khác, chúng ra sức lợi dụng và khoét sâu những bất đồng, những mâu thuẫn nảy sinh giữa đơn vị quân đội với nhân dân hoặc trong nội bộ nhân dân để tìm cách phân hoá, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân.

Để ngăn chặn và vô hiệu hoá những thủ đoạn đó, các đơn vị cơ sở phải hết sức coi trọng củng cố đoàn kết quân dân, góp phần tích cực xây dựng địa bàn trong sạch vững mạnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương duy trì trật tự an ninh, phòng, chống và xử lý nhanh gọn những điểm nóng. Các đơn vị cần giữ mối quan hệ chặt chẽ với địa phương để quản lý bộ đội, duy trì trật tự an ninh, thực hiện chính sách đãi ngộ đối với những người có công với cách mạng, giáo dục thanh niên, tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xử lý những phần tử tiêu cực… Việc phối hợp chặt chẽ với địa phương vừa cho phép đơn vị dự kiến được những phương án tác chiến hợp đồng, giải quyết những vướng mắc giữa địa phương và đơn vị, vừa góp phần giúp đỡ địa phương giải quyết những bất đồng, những khó khăn bức xúc về kinh tế, chính trị của nhân dân.


N. Long

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm