Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc December 14, 2017 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của tuổi trẻ và đất nước. Phát biểu tại Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu bật những thành tích mà thanh niên đã đóng góp vào đóng góp vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, Tổng bí thư đã chỉ ranhững hạn chế, bất cập, băn khoăn trước thực trạng có một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; thậm chí có một số ít thanh niên bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động, đã có những việc làm đi ngược lại bản chất, truyền thống vẻ vang của Đoàn và trái với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong đó, đặc biệt là các thế lực thù địch đang từng ngày, từng giờ, thậm chí từng phút từng giây chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình” trên tất cả các lĩnh vực trong đó đặc biệt quan tâm đến.


Chiến lược “Diễn biến hoà bình” là một kiểu chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm xoá bỏ chủ nghĩa xã hội, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, thiết lập trật tự thế giới mới trong vòng tay của chủ nghĩa tư bản, được tiến hành chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự thông qua “công cụ mềm”, “vũ khí mềm” như: chính trị, tư tưởng, văn hoá, ngoại giao, kinh tế... Đây là cuộc đấu tranh không phân tuyến, kẻ thù vừa trực diện, vừa giấu mặt, nó len lỏi vào mọi lĩnh vực, ở mọi lúc, mọi nơi, đối với cả con người và tổ chức, hòng tạo ra sự mất ổn định từ bên trong, trước hết về chính trị tư tưởng ngay từ nội bộ Đảng Cộng sản. Tuy nhấn mạnh các thủ đoạn phi quân sự, nhưng chúng không loại trừ các thủ đoạn răn đe quân sự, mà kết hợp chặt chẽ giữa “Diễn biến  hoà bình” và bạo loạn lật đổ, răn đe quân sự.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ thanh niên tại Đại hội đoàn


Hiện nay, mục tiêu “DBHB” của kẻ địch đối với cách mạng nước ta nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tập trung thúc đẩy đa nguyên  chính trị, đa đảng đối lập, dân chủ không giới hạn, thúc đẩy tư nhân hoá nền kinh tế thị trường theo hướng TBCN, v.v... Đối với quân đội, chúng tập trung phá hoại về chính trị tư tưởng, tung ra luận điều đòi “phi chính trị hoá” quân đội, quân đội chỉ phục tùng Nhà nước, khuyếch đại luận điểm “Quân đội quốc gia”, chia rẽ quân đội với nhân dân...

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hiểu rõ rằng yếu tố quyết định bản chất cách mạng và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta chính là phẩm chất chính trị-tinh thần. Phẩm chất chính trị-tinh thần của quân đội ta được hình thành trên cơ sở sự giác ngộ bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường CNXH; một lòng gắn bó phục vụ nhân dân; ở truyền thống ý chí “quyết chiến quyết thắng” mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Vì vậy, muốn xoá bỏ CNXH, các thế  lực thù địch luôn tìm cách vô hiệu hoá quân đội, công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN. Với thủ đoạn thâm độc, nguy hiểm, chúng đánh ngay vào yếu tố chính trị, tinh thần hòng làm lung lay lập trường tư tưởng cách mạng, tước bỏ bản chất giai cấp công nhân của quân đội, làm cho quân đội mất mục tiêu, phương hướng chiến đấu, không còn là quân đội của dân, do dân, vì dân, không bảo vệ được lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Trên thực tế, bên cạnh mặt tích cực, tình hình chính trị tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở những năm qua còn có mặt yếu kém như giảm sút niềm tin vào lý tưởng và con đường đi lên CNXH, thiếu yên tâm gắn bó với quân đội, kém cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của địch, thiếu chí tiến thủ, có những người phai nhạt lý tưởng, dao động, cá biệt chịu ảnh hưởng của quan điểm sai trái cơ hội. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp bách cần tăng cường xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ,đoàn viên ở đơn vị cơ sở trong quân đội là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong phòng chống “DBHB” của địch.

Xây dựng bản lĩnh chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng cách mạng của Đảng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở trong quân đội là tổng hợp của nhiều biện pháp.

Trước hết, đó là tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, nhiệm vụ quân đội thời kỳ mới, âm mưu thủ đoạn kẻ thù, làm cơ sở xây dựng thế giới quan Mác-Lênin, phương pháp luận khoa học, niềm tin CSCN, lập trường tư tưởng của giai cấp công nhân, hình thành bản lĩnh của người quân nhân, kiên định, vững vàng, nhạy cảm, sắc sảo về chính trị, không bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trước âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.

Thứ hai, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, công tác giáo dục lý luận chính trị; thông tin kịp thời và có định hướng rõ ràng những vấn đề chính trị-xã hội phức tạp đang đặt ra; trang bị những tri thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội cho cán bộ, đoàn viên; kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm tư tưởng sai trái và phản động của kẻ thù. Chống tư tưởng mơ hồ, ảo tưởng, dao động, mất cảnh giác trước âm mưu thâm độc, nham hiểm của kẻ thù. Đồng thời lãnh đạo, chỉ huy đơn vị luôn nhạy bén với những tác động tiêu cực của đời sống kinh tế-xã hội, tác động mặt trái của cơ chế thị trường để có biện pháp ngăn ngừa và định hướng tư tưởng, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong nhận thức, đấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc, giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ đoàn viêntrong mọi tình huống.

Thứ ba, thường xuyên làm tốt công tác quản lý con người, quản lý tư tưởng cán bộ, đoàn viên trong đơn vị, thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Đây là một nhiệm vụ, một biện pháp quan trọng trong phòng chống DBHB ở đơn vị cơ sở hiện nay. Âm mưu, thủ đoạn DBHB của địch là đánh từ trong nội bộ đánh ra, “đánh mềm, đánh ngầm, đánh sâu, đánh hiểm”, mặt khác từ thực tế về công tác quản lý con người, quản lý tư tưởng cán bộ,đoàn viên, thực hiện quy định về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ của ta có nơi còn sơ hở, mất cảnh giác, còn để địch cài cắm, lôi kéo mua chuộc, do đó nội dung quản lý phải toàn diện và yêu cầu ngày càng cao, nhất là việc sử dụng mạng xã hội. Cần tập trung vào khâu quản lý lập trường quan điểm, thái độ chính trị cán bộ, đoàn viên; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng mới nảy sinh và những mâu thuẫn trong đơn vị; xử lý kịp thời các nguồn thông tin, định hướng nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, không để những thông tin xấu, những tin đồn nhảm lan truyền trong đơn vị; quản lý không để văn hoá phẩm có nội dung không lành mạnh xâm nhập vào đơn vị; quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị, giữ nghiêm các chế độ quy định về bảo mật phòng gian. Cán bộ, đoàn viênđi công tác xa đơn vị phải kết hợp tốt giữa tự quản, quản lý lẫn nhau và đơn vị nơi công tác có trách nhiệm quản lý.

Ông Nguyễn Minh Triết trúng cử BCH TƯ Đoàn khoá mới

6:42:00 PM | December 12, 2017
Với 88,78% số phiếu đồng ý, ủy viên Thường vụ TƯ Đoàn khoá 10, Trưởng Ban Thanh niên trường học TƯ Đoàn Nguyễn Minh Triết đã trúng cử vào Ban chấp...

Thứ tư, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.

Chăm lo xây dựng tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động là yếu tố quyết định chất lượng xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở, thực sự là đội quân xung kích của cách mạng, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, xây dựng đội dự bị tin cậy của Đảng. Do vậy, cần phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đoàn viên có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, tổ chức họat động đoàn có hiệu quả thiết thực. Đẩy mạnh hoạt động phong trào thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, tránh tình trạng nặng về bề nổi, dàn trải, hình thức thiếu thực tiễn. Độ ngũ cán bộ đoàn phải là người tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tạo nguồn giới thiệu những đoàn viên ưu tú phát triển Đảng nhằm không ngừng bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ những đoàn viên ưu tú xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Phòng chống DBHB, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh dân tộc, là nhiệm vụ quan trọng cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Vì vậy, cần tăng cường hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng cho đơn vị cơ sở và toàn quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường XHCN; thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, kịp thời đối phó với các tình huống có thể xảy ra, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

N. Long (dautruongdanchu.com)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm