Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc January 20, 2018 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930. Trải qua chặng đường lịch sử hơn 80năm , Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, chống thực dân Pháp xâm lược, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, mà đỉnh cao là đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại, Đảng lãnh đạo Nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đổi mới toàn diện đất nước, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
Có được những kết quả đó là do Đảng luôn chỉ đạo triển khai cuộc đấu tranh tự phê bình và phê bình; nghiêm khắc lên án, chỉ trích những khuynh hướng cô độc hẹp hòi và khuynh hướng hữu khuynh thỏa hiệp, nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng, tăng cường quan hệ máu thịt với Nhân dân, đồng thời tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Qua đó, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh; củng cố lập trường chính trị cho cán bộ, đảng viên; sửa chữa bệnh xa rời quần chúng, mệnh lệnh, quan liêu và tham ô, lãng phí; nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật trong Đảng. Nhờ vậy, đã hun đúc được ý chí, nghị lực, tạo nên sức mạnh vô địch, quyết tâm đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường, đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện như: phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy viện, vô nguyên tắc..., không ít tổ chức cơ sở Đảng buông lỏng nguyên tắc sinh hoạt và kỷ luật Đảng, giảm sút sức chiến đấu. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên cùng với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí đang gây bất bình và làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá, đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ ta, hòng hạ thấp uy tín và phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bối cảnh đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng, vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động, thực sự trong sạch về đạo đức, lối sống; gắn bó máu thịt với nhân dân.
Để nâng cao sức chiến dấu của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt các nội dung sau:
Trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng : Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ. Kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Kiên định đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Hai là, ra sức tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tích cực chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, chủ động, kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.
Ba là mỗi cán bộ đảng viên phải luôn phấn đấu để trở thành những đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công tác, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; coi đây là việc làm thường xuyên trong sinh hoạt chính trị. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi…
Bốn là nhận thức đúng đắn về công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.
Năm là tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ Đảng - Dân; tập hợp, vận động và phát huy sức mạnh của toàn dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sáu là, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí : Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, không bao che, dung túng và không can thiệp, ngăn chặn việc chống tham nhũng, lãng phí..
Tiếp nối truyền thống lịch sử hơn 80 năm vẻ vang của Đảng, bước vào thời kỳ mới, toàn thể cán bộ, đảng viên cần nỗ lực phấn đấu, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân.

N.Nhung

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy