Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc January 28, 2018 , 1 comment

(Tindautruongdanchu)-Sự phát triển của khoa học công nghệ kỹ thuật và truyền thông đã mang lại cho con người rất nhiều tiện ích trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ thương mại đến giải trí và thậm chí cả văn hóa, xã hội và giáo dục.

Ngày nay, điện thoại di động, máy tính để bàn, thiết bị cầm tay, thư điện tử và việc sử dụng Internet đã trở thành tâm điểm trong văn hóa và cộng đồng của chúng ta, là cầu nối không thể tách rời trong nhịp sống toàn cầu hóa. Là nơi để con người trao đổi, giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, học tập, công tác,cập nhật thông tin...từ đó đấu tranh chống những quan điểm sai trái. Tuy nhiên, dựa vào thành tựu của khoa học kỹ thuật truyền thông, các thế lực thù địch đã “kiến tạo” những thông tin và hình ảnh giả mạo, xuyên tạc, bóp méo sự thật ngày càng tinh vi xảo quyệt hơn. Chúng lợi dụng sơ hở, khoét sâu mặt tiêu cực rồi cường điệu, thổi phồng chúng lên và khẳng định võ đoán, đó là bản chất của chế độ xã hội hoặc của con người. Đối tượng bôi nhọ thường là Đảng và chính quyền, những người có ảnh hưởng lớn đối với quần chúng,gây hoài nghi trong người dân và trong dư luận xã hội. Đó không đơn giản chỉ là sự bôi nhọ, lừa dối con người, mà còn thể hiện rõ sự  hằn học giai cấp của CNĐQ đối với các khuynh hướng độc lập dân tộc và XHCN. 

Đối tượng Vũ Quang Thuận và đồng phạm chuẩn bị đưa ra xét xử về tội danh tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam-thường xuyên phát trực tiếp để tuyên truyền chống phá trên mạng xã hội
Như vậy, từ mục tiêu đến phương thức cũng như các phương pháp và thủ đoạn tiến hành của các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để đánh vào tư tưởng, tình cảm, thái độ, ý chí của người dân đặc biệt là giới trẻ làm băng hoại tư tưởng,thủ tiêu ý chí đấu tranh, không phân biệt được đúng sai, phải trái, mất phương hướng chiến đấu. Thủ đoạn này thực sự nguy hiểm khi Việt nam hiện nay có tới 46 triệu người dùng mạng xã hội trong đó giới trẻ chiếm tới 72%, trong đó có quân nhân trong quân đội. Vì vậy, vấn đề xây dựng khả năng "miễn dịch" tâm lý cho quân nhân trước thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo thông tin của các thế lực thù địchlà vấn đề hết sức cấp thiết hiện nay. 
Xây dựng sự “miễn dịch” tâm lý cho quân nhân và tập thể quân nhâncó ý nghĩa rất quan trọng, qua đó tạo nên “chất kháng thể” của con người, trực tiếp ngăn cản và vô hiệu hoá sự phá hoại ý thức của thế lực thù địch để tự bảo vệ trạng thái chính trị-tinh thần, giữ gìn những phẩm chất đạo đức, lối sống cao đẹp của người quân nhân cách mạng. 
Trong các cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc trong thế kỷ XX, một trong những nguyên nhân giành thắng lợi vẻ vang của quân và dân ta là đã “khơi dậy và phát huy tối đa nội lực”, trước hết là phát huy nhân tố con người Việt Nam. Đây cũng là phương châm xây dựng sự “miễn dịch” tâm lý cho bộ đội trước đây và hiện nay. Các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng và trước hết người chỉ huy đơn vị trong quân đội cần phát huy tối đa tính tích cực sáng tạo của cán bộ chiến sĩ trong các hoạt động huấn luyện, học tập, sẵn sàng chiến đấu cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, điều chỉnh tốt mối quan hệ nội bộ đúng điều lệnh quân đội nhưng chứa chan tình người; làm trong sạch môi trường văn hoá của các tập thể quân nhân, thiết thực ngăn cản ảnh hưởng của các thông tin xấu độc, bịa đặt xâm nhập vào quân nhân và đơn vị.
Tính chất phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước, cùng với những biến động trong các lĩnh vực của đời sống xã hội đã làm thay đổi không nhỏ trong thế giới nội tâm của cán bộ chiến sĩ, đang đòi hỏi đội ngũ cán bộ chỉ  huy, lãnh đạo các cấp trong quá trình xây dựng khả năng “miễn dịch” tâm lý phải thấu hiểu đời sống tinh thần của bộ đội và đặc biệt là các xu hướng phát triển của nó để có thể đưa ra các giải pháp giáo dục thích hợp. Đối với chúng ta, tinh thần của bộ đội là sự thống nhất hữu cơ của chính trị tư tưởng, tinh thần chiến đấu và tâm lý. Nội dung của nó biểu hiện ở sự giác ngộ về chính trị của quân nhân; ở sự thấu hiểu mục đích và nhiệm vụ của đơn vị; ở toàn bộ những tri thức sâu sắc và vững chắc, ở kỹ năng và kỹ xảo cá nhân... Quan niệm như vậy dẫn chúng ta nhận thức về tính thống nhất của việc chuẩn bị về chính trị tư tưởng, chuẩn bị chiến đấu với chuẩn bị về tâm lý, trong đó phải lấy chuẩn bị về chính trị tư tưởng và chuẩn bị chiến đấu là mặt chủ đạo, còn tâm lý của quân nhân và tập thể quân nhân được hình thành trong quá trình học tập chính trị và quân sự, trong sinh hoạt hàng ngày của đơn vị; xây dựng khả năng “miễn dịch” tâm lý cho bộ đội là một bộ phận của quá trình chuẩn bị toàn diện cho các quân nhân. Do vậy, các đơn vị, cấp ủy, chỉ huy làm tốt một số biện pháp sau:
Một là,tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị nhất trí cao về nhận thức, hành động đối với hệ tư tưởng, với đường lối chính sách của Đảng để mọi người có định hướng chính trị đúng. Trong cuộc chiến chống lại những luận diệu xuyên tạc, vu khống, bóp méo sự thật của thế lực thù địch chẳng những cần phải đòi hỏi rất cao về giác ngộ ý thức chính trị, về khả năng vững vàng nhất quán của tư tưởng, mà còn phải đạt đến trình độ có thể tham gia một cách tích cực tự giác vào đời sống chính trị của đất nước, nhạy cảm kịp thời chối bỏ mọi hành vi thủ đoạn tuyên truyền chính trị của kẻ thù cũng như nắm vững quan điểm chính trị trong ứng xử xã hội
Khả năng “miễn dịch” tâm lý của bộ đội hiện nay cũng đồng thời phụ thuộc không nhỏ vào việc phát hiện và ngăn chặn các dư luận xã hội tiêu cực đang có xu hướng gia tăng lan truyền vào quân đội. Công việc đó vừa có ý nghĩa trực tiếp chống lại ảnh hưởng của thông tin xấu độc, vừa là sự vận động nội tại tích cực nhằm cản trở những con người vô tình tự biến mình thành kẻ “tuyên truyền không công cho địch” do trình độ nhận thức hoặc thiếu các thông tin cần thiết
Để phân tích, điều chỉnh và ngăn chặn các tin đồn thất thiệt và dư luận xuyên tạc của kẻ thù, các cấp uỷ Đảng cơ sở, trước hết là người chỉ huy đơn vị cần xác định cho được các luồng tư tưởng thù địch chủ yếu và vạch trần tính chất nguy hiểm của nó đối với môi trường quân đội và các tập thể quân nhân. Mỗi một mưu đồ chính trị của thế lực thù địch bao giờ cũng được tạo dựng bởi hàng chuỗi các luận điệu nhưng trong đó sẽ xuất hiện một hướng dư luận  chủ đạo. 
Mục tiêu chủ yếu hiện nay của kẻ thù là tập trung làm cho quân đội mất phương hướng chính trị, “phi chính trị hoá” quân đội. Để đạt được ý đồ đó, kẻ thù đang tạo ra những nhận thức mơ hồ về bản chất giai cấp, làm phai nhạt các truyền thống tốt đẹp của quân đội trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống Mỹ. Với đầu óc thực dụng và hiểu biết khá đầy đủ về lịch sử và đặc điểm tâm lý của con người Việt Nam, CNĐQ, đứng đầu là đế quốc Mỹ thấy rằng không thể “phi chính trị hoá” quân đội ấy một cách nhanh chóng. Do đó chúng kiên trì và tăng cường tung ra những dư luận tiêu cực bôi nhọ tính chất giai cấp, tính chất nhân dân của quân đội ta, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ cấp cao trong đơn vị. Tất cả các kế sách và thủ pháp tuyên truyền của chúng đều chĩa vào “nhân tâm”, bởi  hàng chục năm dùng chiến tranh quân sự hòng đưa Việt Nam về “thời kỳ đồ đá”, đế quốc Mỹ thừa hiểu sức mạnh của dân tộc Việt Nam đã làm lung lay tư tưởng “tuyệt đối hoá sức mạnh” bạo tàn của trang bị kỹ thuật. Do đó, nhiệm vụ rất  quan  trọng  trước  mắt là phải tăng cường giáo dục truyền thống của dân tộc, của Đảng và quân đội cho nhân dân, đặc biệt là chiến sĩ trẻ. 
Hai là, thường xuyên tổ chức thông báo thời sự, kịp thời thông tin cho các đối tượng tình hình thế giới, trong nước và quân đội, đồng thời định hướng tư tưởng, dư luận trước những sự kiện của đất nước, những thông tin sai lệch. Phát huy vai trò các tổ chức trong đơn vị đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu độc và giáo dục thành viên trong tổ chức mình. Tổ chức đa dạng các hoạt động ngày chính trị văn hóa tinh thần, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, đặc biệt tư tưởng mới nảy sinh để tìm rõ nguyên nhân đưa ra các giải pháp xử lý cho phù hợp tạo mối đoàn kết, thống nhất, nhất trí cao về ý chí và hành trộng trong toàn đơn vị. 

Ba là,phát huy vai trò của dư luận tập thể tích cực trong tập thể quân nhân. Việc phát hiện và ngăn ngừa các xu hướng chủ yếu của dư luận tiêu cực xâm nhập vào tâm tư, tình cảm của bộ đội đòi hỏi phải xây dựng một môi trường lành mạnh, phát huy dư luận tập thể tích cực. Xây dựng dư luận xã hội tích cực là một quá trình hết sức phức tạp, phải chuẩn bị đầy đủ về thế giới quan, phương pháp luận, hình thành hệ thống thái độ phù hợp trước các sự kiện phức tạp đang thay đổi thường xuyên trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngoài công tác thông tin tuyên truyền, cần bồi dưỡng các thủ pháp tâm lý, phù hợp với quy luật nhận thức của con người và gắn với cuộc sống hàng ngày của đất nước và ngay chính đơn vị mình. Đồng thời quan tâm đến các nhu cầu vật chất văn hoá chính đáng của quần chúng, đẩy mạnh xây dựng đoàn kết tập thể quân nhân, phát huy tính tích cực chủ động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch. 

Bốn là, tổ chức cho bộ đội tham gia vào các hoạt động của đơn vị. Thực tiễn cho thấy càng tham gia nhiều hoạt động thì nhân cách con người càng phát triển và hoàn thiện. Nhân cách người quân nhân chỉ phát triển đầy đủ khi tham gia vào các hoạt động trong quân đội. thông qua các hoạt động mà giáo dục cho quân nhân những phẩm chất, giá trị đạo đức, những nét tính cách đặc trưng của người quân nhân cách mạng, đáp ứng yêu cầu của quân đội và xã hội đối với người quân nhân. Đặc biệt cần giáo dục cho bộ đội vị trí, vai trò của lực lượng 47 đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Khi quân nhân tham gia lực lượng này sẽ nắm vững những tác động tiêu cực của thông tin xấu độc, họ hiểu hơn bao giờ hết những chiêu trò của các thế lực thù địch, hiểu phân tích thông tin đúng, sai, phải, trái. Từ đó biết định hướng dư luận, biết phân tích, đánh giá tạo khả năng "miễn dịch" trước thông tin sai lệch, xấu độc, bên cạnh đó họ còn là lực lượng tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhân dân tránh xa những tư tưởng xấu độc phản động.

Xây dựng khả năng "miễn dịch" tâm lý cho quân nhân góp phần đặc biệt quan trọng bồi dưỡng, đào tạo con người cho lực lượng vũ trang. Đây là màng lọc ngăn chặn luồng tư tưởng xấu độc xâm nhập vào tư tưởng, tinh thần, tình cảm, ý chí, hành động của quân nhân đảm bảo cho quân đội thực sự là lực lượng "nòng cốt" bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo bệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

N.Long

Tags:
  1. khả năng miễn dịch tâm lý là điều kiện cần thiết để ngăn cản, là màng lọc ngăn cách không cho những tư tưởng xấu độc xâm nhập vào giói trẻ trong đó có quân nhân trong quân đội.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy