Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc March 13, 2018 , 3 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Với mục tiêu xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lôi kéo Việt Nam vào quỹ đạo của chủ nghĩa đế quốc bằng các biện pháp phi quân sự, các thế lực phản động đã dùng rất nhiều chiêu trò để chống phá cách mạng nước ta. Chúng đã chống phá chúng ta trên tất cả các lĩnh vực từ tư tưởng văn hóa, kinh tế, quốc phòng an ninh đến đối ngoại… Tuy nhiên, với vai trò và sứ mệnh của mình, trong bất cứ hoàn cảnh nào người lính Cụ Hồ vẫn là lực lượng xung kích, đi đầu, luôn tỏa sáng và giữ được hình ảnh đẹp trong lòng người dân Việt Nam.

Chuẩn bị xét xử Nguyễn Viết Dũng về hành vi tuyên truyền chống nhà nước


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 70 năm qua Quân đội ta đã luôn phấn đấu và trưởng thành, đoàn kết cùng nhân dân cả nước đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với vai trò quan trọng, Quân đội ta đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, lực lượng vừa xây dựng vừa bảo vệ Tổ quốc, là niềm tin cậy của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Ảnh minh họa (A.Thành Nam)


Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, trước mặt trái của cơ chế thị trường, sự “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sồng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cũng đang diễn ra hết sức tinh vi. Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", triệt để lợi dụng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", "tự do tôn giáo" để tuyên truyền chống phá cách mạng nước ta. Chúng đã tập trung công phá, chia rẽ Quân đội với Nhân dân và các lực lượng khác; làm suy yếu Quân đội về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. Chúng tuyên truyền, xuyên tạc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân. Đặt lợi ích kinh tế đối lập với lợi ích quốc phòng. Đối lập giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm phủ định vai trò của quốc phòng trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Toàn bộ những hoạt động của chúng nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội, “trung lập hoá quân đội và làm phai mờ biến đổi bản chất truyền thống cách mạng của quân đội, “phi chính trị hoá” quân đội. Chúng định phá vỡ hệ tư tưởng, tổ chức của Quân đội nhân dân, làm cho lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, rệu rã tổ chức; xói mòn về đạo đức, phẩm chất, lối sống… để dẫn tới giảm lòng tin vào Đảng, vào chế độ, mất phương hướng và thay đổi bản chất cách mạng của mình. Chúng tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân đội và nhân dân, quân đội và Đảng… để nhân dân giảm lòng tin vào Đảng, vào Quân đội.

Tuy nhiên, hơn 70 năm qua, lực lượng Quân đôi nhân dân Việt Nam luôn thường xuyên rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Họ đã trở thành khối đại đoàn kết, thống nhất, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; làm tốt vai trò tham mưu cho Ðảng, Nhà nước về nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Phối hợp các lực lượng làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ; ngăn chặn, xử lý kịp thời và có hiệu quả các hành vi xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia, thật sự là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ Xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất, đội quân công tác, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tăng cường sự gắn bó máu thịt với nhân dân; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa... Trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn, thiên tai, sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đều trở thành chỗ dựa cho cấp ủy, chính quyền địa phương và niềm tin cho nhân dân.

Quân đội ta luôn thể hiện vai trò là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố tổ chức, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Quân đội nhân dân Việt Nam đã luôn quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cách mạng của cả nước. Từng cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng trong quân đội đã có các phong trào, các cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương.

Quân đội đã tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, đời sống văn hóa mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; là lực lượng chủ lực trong phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom, mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh... Có thể nói, ở đâu có khó khăn, nguy nan, thì ở đó có lực lượng Quân đội.

Hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" luôn có mặt khắp mọi nẻo đường của đất nước trong suốt chiều dài lịch sử. Đó là những người lính mang trong mình tình yêu quê hương đất nước, mang trong mình truyền thống lịch sử của hơn 4000 năm, của niềm tự tôn, tự hào dân tộc. Trong chiến tranh hy sinh bản thân mình vì sự tồn vong của Tổ quốc. Trong thời bình, họ vẫn là những người xung kích trên mọi mặt trận, là những người đổ mồ hôi, xương máu, hy sinh tuổi thanh xuân, thậm chí cả cả bản thân mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình an, vì tính mạng của Nhân dân. Bằng những việc làm cụ thể của mình, Quân đội vẫn luôn giữ được phẩm chất, hình ảnh của những “Người lính Cụ Hồ” vẫn luôn sáng đẹp trong lòng hầu hết của những người dân Việt Nam mặc cho các thế lực thù địch dùng đủ mọi chiêu trò, thủ đoạn chống phá.

Để củng cố tốt hơn nữa niềm tin của nhân dân với Quân đội, để đánh bại mọi âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay, để phòng chống “Diễn biến hòa bình” chúng ta cần tiếp tục: Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh; tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cả về tiềm lực và thế trận.

Với mỗi cán bộ, đảng viên trong Quân đội phải quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Tổ chức, triển khai thực hiện khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Có lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước những khó khăn thử thách; đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết; chống chủ nghĩa cá nhân, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác. Say mê với sự nghiệp, con đường mà mình đã chọn. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, làm cho nội bộ Đảng và tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội cần phải gần gũi với dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của dân, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân và biết vì dân. Tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến của những người xung quanh. Vấn đề gì dân chưa hiểu, hoặc hiểu chưa đúng thì nói cho dân hiểu, nói cho dân hiểu đúng một cách kiên trì, bền bỉ. Luôn tự phê bình, tự đấu tranh với những ham muốn tầm thường, trước mắt của bản thân, kiên quyết đấu tranh tư tưởng để chiến thắng chính mình. Trong thực hiện nhiệm vụ không dễ làm khó bỏ, không tính toán thiệt hơn, không làm ít nói nhiều; phải tu dưỡng, rèn luyện, học tập các đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Có như vậy, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể lực lượng Quân đội nhân dân chắc chắn sẽ đánh bại các luận điểm sai trái, chia rẽ của các thế lực thù địch trong giai đoạn cách mạng hiện nay.


Đào Nhung

Tags:
  1. Áo anh có thể mờ, sờn và rách nhưng phẩm chất đạo đức anh vẫn sẽ mãi sáng ngời theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

    ReplyDelete
  2. Nguyễn Văn MinhMarch 14, 2018 at 9:12 AM

    Mãi mãi là quân đội nhân dân, bộ đội Cụ Hồ.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy