Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc March 9, 2018 , 2 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Thời gian qua những kẻ cơ hội chính trị đã có những phát ngôn thiếu cơ sở, căn cứ khoa học về thế giới quan, phương pháp luận khoa học về con đường đi lên CNXH của Việt Nam, dẫn tới sự sai lệch các vấn đề tiếp cận; đặc biệt là nội dung về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin. Đây là những kẻ cơ hội chính trị đã có những luận điểm sai lệch dẫn đến những phán đoán chủ quan.

Phan Hung trốn sang Úc trồng cần sa sao lại đổ vấy cho Đảng Cộng sản Việt Nam?


Trên cơ sở luận điểm của chủ nghĩa bành trướng, với ý muốn chủ quan bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, những kẻ cơ hội chính trị đã viện dẫn rằng: “Trung quốc đã bỏ Mác - Lênin”!? Nhưng thực tế lại không phải như vậy, vừa qua Đại hội lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn xác định, nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác, tư tưởng Mao trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình….; tài liệu, giáo trình, giáo khoa về “Những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác” được phát hành cho chương trình, nội dung bậc học, cấp học cụ thể Ở Trung quốc hiện nay.
Ảnh minh họa (Thành Nam)

Vậy, vì sao các thế lực phản động, thù địch lại điên cuồng chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, đó là vì chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng ta; là hệ thống lý luận hội đủ tính khoa học và cách mạng, chứng minh sự vận động khách quan của tiến trình lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ sự vận động mang tính quy luật phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... chứng minh tính khoa học, cách mạng của sự vận động đó, khẳng định tương lai của nhân loại là chủ nghĩa cộng sản; chỉ ra con đường đấu tranh giai cấp giành độc lập dân tộc và đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mac- Lenin không những hướng đến giải phóng giai cấp mà còn giải phóng nhân loại thoát khỏi mọi áp bức, bất công, xây dựng một xã hội mới hoàn toàn tốt đẹp. Chính chủ nghĩa Mác - Lênin đã thể hiện tính vượt trội ở chỗ, chủ nghĩa đó hướng đến mục tiêu xuyên suốt là cho con người, vì loài người. Ngược lại với hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mac-Lênin là hệ tư tưởng của giai cấp tư sản không hướng đến mục tiêu vì con người và loài người. Mục tiêu cơ bản của chủ nghĩa tư bản là lợi nhuận tối đa cho một nhóm người, đó là các công ty xuyên quốc gia, bọn tài phiệt... trong xã hội tư bản.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, hệ thống các quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin là đúng đắn, khoa học và sáng tạo nhất; không dừng ở lý luận, mà nó đã được hiện thực hóa một cách sinh động. Những thắng lợi của chủ nghĩa xã hội; cùng với những bước quanh co của lịch sử, trong một xu hướng tất yếu tiến lên của xã hội loài người. Nền tảng tư tưởng cho thực tiễn đó là chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhiều nước không theo con đường chủ nghĩa xã hội, người ta vẫn thừa nhận chủ nghĩa Mác - Lênin bởi sức hấp dẫn của chế độ xã hội hiện thực và nền tảng tư tưởng dẫn đường cho nó. Sau  hơn 30 năm xây dựng, phát triển đất nước, qua quá trình cải cách, đổi mới đúng hướng nên Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đã kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thấm nhuần tính cách mạng, khoa học, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước, nên đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Tuy nhiên đối với những kẻ cơ hội chính trị với cách nhìn đơn giản, trái ngược. Chúng dùng những vấn đề lý luận thực tiễn cụ thể, những vấn đề không hoàn thiện, thiếu cơ sở khoa học, trong đó có cả vấn đề Kinh dịch để phủ nhận hệ thống khoa học của chủ nghĩa Mác đã được khẳng định. Mặt khác, những kẻ cơ hội chính trị đã khẳng định và thừa nhận tư tưởng biện chứng khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Song, chúng lại mâu thuẫn với chính mình, khi lại nói rằng: “chúng ta nên từ dã chủ nghĩa Mác và cần chớp thời cơ để cải cách như Liên Xô  -  Đông Âu trước đây”. Đó là cách nói mâu thuẫn, không khoa học của những kẻ cơ hội chính trị hiện nay. Do đó, việc ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, phản động có hiệu quả. Làm tốt nhiệm vụ đó sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ngọc Đạt

Tags:
  1. Mọi chiêu trò của những kẻ cơ hội chính trị đều không qua mắt nhân dân Việt Nam! Hãy dừng ngay trò bỉ ổi này!

    ReplyDelete
  2. Đây chính là thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng của bọn phản động. Vì vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác, không để chúng lôi kéo

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy