Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc March 15, 2018 , 3 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, Đảng ta ngày càng nhận thức rõ hơn về vai trò kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khoá IX chỉ rõ: “Kinh tế tư nhân là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

Luận điệu xuyên tạc về tự do báo chí: “Kiểm duyệt” hay biên tập xuất bản? (bài 1)

Phát triển kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao nội lực của đất nước trong hội nhập kinh tế quốc tế”.Tại Đại hội lần thứ XII, nhận thức về vai trò kinh tế tư nhân của Đảng ta có bước phát triển mới. Từ nhận thức kinh tế tư nhân là một động lực của nền kinh tế, Đảng ta khẳng định: “kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế”.

Ảnh minh họa (A. Thành Nam)

Thực tiễn hơn 30 năm đổi mới đất nước, kinh tế tư nhân ở nước ta phát triển nhanh và giữ vị trí, vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò kinh tế tư nhân, trên cơ sở tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa IX (Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 18-3-2002 về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân), Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3-6-2017, về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, một trong những nội dung mới mà Nghị quyết số 10-NQ/TW xác định là: "Phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân".
Đây là một chủ trương đúng đắn và cần thiết. Bởi vì, thực tế quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân thời gian qua, bên cạnh những ưu điểm đã xuất hiện những hạn chế, yếu kém, trong đó có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". "Xuất hiện những quan hệ không lành mạnh giữa các doanh nghiệp của tư nhân và cơ quan quản lý nhà nước, can thiệp vào quá trình xây dựng, thực thi chính sách để có đặc quyền, đặc lợi, hình thành "lợi ích nhóm", gây hậu quả xấu về kinh tế - xã hội, làm suy giảm lòng tin của nhân dân". 

Nhận thức đúng về đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân

Để phòng, chống có hiệu quả các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, một trong những nội dung, biện pháp cần chú trọng thực hiện, đó là: Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng,lý luận phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước.
Để đẩy mạnh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, trước hết cần kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch nhằm phủ nhận chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước ta, phủ nhận chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, tán dương, cổ súy, tuyệt đối hóa vai trò kinh tế tư nhân.
Đồng thời, tích cực, chủ động phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế, lợi dụng chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân của Đảng, Nhà nước để hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển lấn át kinh tế nhà nước, "tư nhân hóa" nền kinh tế; thông qua các quan hệ kinh tế đối ngoại, viện trợ kinh tế, cho vay ưu đãi,… để gây sức ép buộc Đảng, Nhà nước ta thay đổi đường lối kinh tế, chính trị; thông qua vốn FDI đầu tư vào những ngành, lĩnh vực nhạy cảm để dần dần nắm các mạch máu then chốt, chi phối nền kinh tế, làm cho nền kinh tế nước ta hoàn toàn mất kiểm soát, dẫn đến khủng hoảng. Đặc biệt, chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ phòng, chống âm mưu, thủ đoạn sử dụng kinh tế để mua chuộc, lôi kéo cán bộ, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao trong bộ máy của Đảng, Nhà nước với mục đích sử dụng lực lượng này để thay đổi chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, "lái" nền kinh tế ở nước ta đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.
 Như vậy, việc phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” có mối quan hệ chặt chẽ với đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân. Để giải quyết tốt mối quan hệ này, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các biện pháp, trong đó tập trung là công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân; giữ vững vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước.

Đình Đồng

Tags:
  1. Chúng ta phải nhận diện cho đúng kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch nhằm phủ nhận chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước ta, phủ nhận chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, tán dương, cổ súy, tuyệt đối hóa vai trò kinh tế tư nhân.

    ReplyDelete
  2. Bài viết rất hay giúp chúng ta nhận diện rõ và luôn cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của bọn phản động, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta về lĩnh vực phát triển kinh tế!

    ReplyDelete
  3. Bài viết rất hay giúp chúng ta nhận diện rõ các luận điệu xuyên tạc của bọn phản động chống phá chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước ta.

    ReplyDelete

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy