Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc April 16, 2018 , 0 bình luận

(Tindautruongdanchu)-Thắng lợi của cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn Miền nam thống nhất tổ quốc, kết thúc quá trình ba mươi năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa Đế quốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giải phóng dân tộc thống nhất nước nhà. Mở ra bước ngoặc vĩ đại thiết lập quyền làm chủ của nhân dân trên toàn bộ đất nước. Mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta đó là kỷ nguyên độc lập tự do cả nước lên chủ nghĩa xã hội.

Bảo vệ độc lập dân tộc - gốc rễ là bảo vệ bản sắc văn hóa: Dân tộc trường tồn nhờ “dây neo” văn hóa (bài 1)


Đánh giá về ý nghĩa thắng lợi, có ý nghĩa tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng viết: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”1.

Dương Văn Minh (mc áo đen, đeo kính) chun b tuyên b đầu hàng ti Đài Phát thanh Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975


Thật vậy, đại thắng mùa xuân năm 1975 đó là kết quả nguyên nhân tổng hợp của hàng loạt nhân tố, để tạo nên sức mạnh thần kỳ đánh đổ hoàn toàn dinh luỹ cuối cùng của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai trên đất nước ta. Một trong những nguyên nhân tạo nên thắng lợi đó, chính là đường lối của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại mà Đảng ta đã vận dụng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là đại thắng mùa xuân năm 1975.

Để chứng minh tính đúng đắn đường lối sáng tạo đó. Chúng ta lược qua âm mưu chiến lược của Đế quốc Mỹ thực hiện chiến tranh xâm lược Việt Nam,đế quốc Mỹ xem Việt Nam là một chiến trường mới để Mỹ thể nghiệm các loại hình chiến tranh kiểu mới của mỹ. Mục tiêu của Mỹ đánh chiếm Miền Nam Việt Nam nhằm xoá bỏ tiền đồn chủ nghĩa xã hội, xoá bỏ ngọn cờ giải phóng dân tộc, lấy đó làm răn đe phong trào giải phóng dân tộc và ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở Đông nam Châu á và trên thế giới. Do đó cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam tuy diễn ra trong phạm vi hẹp nhưng đã trở thành một cuộc đối đầu mang tính thời đại, một tiêu điểm của cuộc đấu tranh quyết liệt giữa thế lực phản cách mạng do đế quốc Mỹ cầm đầu và một bên lực lượng cách mạng do phe XHCN làm nòng cốt.

Nhân dân Việt Nam chẳng những chiến đấu vì lợi ích sống còn của dân tộc mình là được sống trong hoà bình, độc lập tự do thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, được phát triển đất nước theo con đường do mình lựa chọn, mà còn gánh vác một sứ mệnh lịch sử giao phó. Là chiến sĩ xung kích trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới, chống chủ nghĩa đế quốc vì hoà bình độc lập dân tộc và dân chủ tiến bộ xã hội.

Xuất phát từ nhận định đó, Đảng ta đã xác định đường lối cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc chống đế quốc Mỹ xâm lược phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, kết hợp nghĩa vụ dân tộc với nghĩa vụ quốc tế coi đó là nội dung quan trọng trong đường lối kháng chiến, một điều kiện bảo đảm đưa kháng chiến đến thắng lợi. Đảng ta xuất phát từ chủ nghĩa Mác Lê nin về chiến tranh và cách mạng vận dụng vào thực tiễn cuộc đâu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Đối với phát huy sức mạnh dân tộc Đảng ta xác định cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc ở mỗi nước phải do chính nhân dân của dân tộc đó tiến hành trên mảnh đất của họ. Với quan điểm đó Đảng ta đã chủ trương nêu cao ý chí tự lực tự cường, tinh thần độc lập tự chủ dựa vào sức mình là chính theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” Từ quan điểm đó trong cuộc chiến tranh chống Mỹ mà đỉnh cao đại thắng mùa xuân năm 1975. Đảng ta đã huy động đến mức cao nhất, lực lượng chính trị, quân sự, kinh tế văn hoá, lực lượng vật chất tinh thần có sẵn trong nước. Đồng thời phát huy những năng lực tiềm năng gắn liền với truyền thống lịch sử oanh liệt của tổ tiên, vói kinh nghiệm cách mạng quý báu của quá khứ, nhằm tạo ra cho dân tộc ta, Quân đội ta một sức mạnh lớn nhất.

Thực tiễn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ mà đỉnh cao của chiến dịch Hồ Chí Minh. Đảng ta phát động phong trào thi đua như: “mỗi người làm việc băng hai” phong trào kết nghĩa Nam Bắc khẩu hiệu hành động “ tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” cùng với lời kêu gọi của Bác Hồ: “ Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào”. Đảng ta đã tập trung rộng rãi tất cả mọi lực lượng có thể tập hợp được từ tiền tuyến đến hậu phương từ ứ nông thôn đến thành thị, nhờ phát huy cao độ sức mạnh trong nước nó đã trở thành sức mạnh, động lực quan trọng đưa đến đại thắng mùa xuân năm 1975.

Tuy nhiên nếu chỉ có sức mạnh dân tộc không thôi thì cũng không thể nào làm nên chiến thắng vĩ đại bởi vì. Trong cuộc đụng đầu lịch sử với đế quốc Mỹ nhân dân Việt Nam không thể chiến đấu đơn độc, hơn nữa không thể phát huy hết mức những nguồn lực tiềm năng của dân tộc nếu không gắn với trào lưu cách mạng của thời đại. Đảng ta xuất phát từ quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê nin đã đặt cách mạng Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời của cách mạng thế giới. Mà sức mạnh thời đại giai đoạn này là: hệ thống XHCN đang phát triển hùng cường, các dòng thác cách mạng đang tiến công vào chủ nghĩa Đế quốc như: Phong trào đấu tranh của các Đảng cộng sản; giai cấp công nhân nhân dân lao động của các nước tư bản; phong trào giải phóng dân tộc .... những nhân tố đó thể hiện sức mạnh tập trung của thời đại. Hạt nhân của sức mạnh đó chính là hệ thống XHCN đứng đầu là Liên Xô và Trung quốc. Trên thực tiễn nhờ đường lối đối ngoại đúng đắn trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống Mỹ đã được đông đảo nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới ủng hộ Việt Nam chống chiến tranh xâm lược đế quốc Mỹ.

Với đường lối đúng đắn của Đảng ta về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Đảng ta đã huy động được tối đa mọi nguồn lực của dân tộc mỗi  người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ trai gái, bất kỳ giàu nghèo lớn bé đều trở thành một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá, trở thành một lực lượng vật chất tinh thần hùng hậu dáng vào đế quốc Mỹ. Đồng thời với đường lối quốc tế đúng đắn, Đảng ta đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn và hiệu quả của các nước XHCN mà nòng cốt là Liên Xô và Trung Quốc với anh em các nước bè bạn năm châu trong đó có cả nhân dân tiến bộ Mỹ. Sự kết hợp của đường lối đúng đắn này đó chính là thể hiện sự lết hợp giữa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam với chủ nghĩa Mác Lê nin. Đường lối chính trị quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê nin vào hoàn cảnh cụ thể nước ta, khới dậy và phát huy mọi phẩm chất quá khứ anh hùng, phẩm chất cao quý của dân tộc, tổ chức và nhân lên sức chiến đấu và sáng tạo của con người Việt Nam dám đánh, biết đánh, biết thắng. Kết quả đường lối đúng đắn sáng tạo đó qua thực tiễn của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã làm thất bại sự sụp đổ không tránh khỏi của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Đồng thời mang lại thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta vào ngày 30 tháng 4 lịch sử năm 1975.

Trải qua gần 21 năm chiến đấu kiên cường, nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh thực dân mới của đế quốc Mỹ với quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, ác liệt nhất, dã man nhất từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc hơn một thế kỷ trên đất nước ta, làm cho tổ quốc ta vĩnh viễn độc lập, thống nhất và đưa nước ta quá độ lên CNXH.

Bốn mươi ba năm trôi qua (1975-2018) kể từ đại thắng mùa xuân năm 1975 bài học của sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại đến nay vẫn còn nguyên giá trị, bài học đó càng có ý nghĩa thực tiễn đối với công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong bối cảnh thế giới trong nước vừa có thời cơ vừa có nguy cơ, đan xen đưa đến cho chúng ta trước những cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh đó bài học đại đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại trong đại thắng mùa xuân 1975 càng toả sáng. Chính vì vậy mà cần phải được nghiên cứu và vận dụng một cách sáng tạo phù hợp vào thực tiễn hiện nay. Từ ý nghĩa đó Đảng ta luôn coi trọng vị trí và ý nghĩa của bài học, xem đây là vấn đế có tính nguyên tắc. Từ thực tiễn đó trong công cuộc đổi mới hiện nay, quan niệm về sức mạnh dân tộc Đảng ta xác định sức mạnh dân tộc bao gồm: Sức mạnh lịch sử truyền thống ý chí vươn lên của cả dân tộc, đó là sức mạnh của đường lối đúng đắn sáng tạo, sức mạnh của kinh tế, chính trị, văn hoá, quốc phòng an ninh đối ngoại. Đó là sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đối với sức mạnh thời đại Đảng ta nhất quán thực hiện đường lối đối đối ngoại: “độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”[2]

Hiện nay nhân loại đang hướng vào mục tiêu chung là hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến bộ xã hội thì bất cứ dân tộc nào muốn dành thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước đều phải dựa vào sức mình là chính, phát huy sức mạnh bên trong, đồng thời phải tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của đông đảo bầu bạn quốc tế, tập hợp tối đa sức mạnh của lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Với đặc điểm đó nước ta hiện nay muốn phát huy sức mạnh đoàn kết thống nhất của dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại phải thực hiện tốt tư tưởng Hồ CHí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn két, thành công,thành công, đại thành công” Hơn lúc nào hết đoàn kết thống nhất dân tộc hiện nay phải được thực hiện trên cơ sở kiên định độc lập dân tộc và CNXH, nắm  vững mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Kỷ niêm 43 năm ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng, tự hào về đại thắng mùa xuân 1975. Mỗi đảng viên cán bộ cần phát huy tinh thần khí phách đó vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm vào thực tiễn sự nghiệp đổi mới. Ra sức học tập rèn luyện về mọi mặt, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, để góp phần vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới. Đó chính là việc làm thiết thực cụ thể chào mừng 43 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất Tổ quốc./.

N. Long1 Đảng cng sn vit nam. Văn kin Đại hi IV HN 1977 Tr 5-6
[2] Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm