Sau khi trao đổi, đối thoại, khảo sát bằng phiếu điều tra xã hội học với cán bộ, chiến sĩ về thực hiện QCDCCS, làm việc với Đảng ủy Vùng CSB 1, Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Quân ủy Trung ương sơ bộ kết luận: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong BTL Vùng đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác tuyên truyên giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân về sự cần thiết phải thực hiện tốt QCDCCS. Hệ thống các văn bản, quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy về thực hiện QCDCCS được củng cố, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của người chỉ huy các cấp và quyền làm chủ của mọi quân nhân được bảo đảm tốt.
Cán bộ Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Quân ủy Trung ương đối thoại với cán bộ, nhân viên BTL Vùng CSB 1.
Đảng ủy vùng, cấp ủy các cấp tích cực đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, tính chủ động sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp được coi trọng, thực hiện dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định... Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BTL đã thường xuyên chăm lo kiện toàn và tạo mọi điều kiện tốt để các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân (HĐQN) phát huy dân chủ. Từ 1-2017 đến nay, các tổ chức quần chúng đã tham gia đóng góp ý kiến cho tổ chức Đảng và đảng viên hơn 240 lần. HĐQN các cơ quan, đơn vị đã dân chủ bàn bạc thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, chi bộ, người chỉ huy hơn 230 lần, chỉ huy các đơn vị đã đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ 14 lần, góp phần để BTL Vùng CSB 1 luôn có sự đồng thuận, đoàn kết, trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, toàn vùng không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội phải xử lý.
Thông qua kiểm tra, nắm tình hình Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Quân ủy Trung ương đề nghị Đảng ủy, BTL Vùng CSB 1 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, chỉ đạo về xây dựng và thực hiện QCDCCS của trên. Gắn thực hiện QCDCCS với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến vững chắc trong nhận thức, hành động của mọi quân nhân về thực hiện QCDCCS. Phát huy vai trò tham mưu của cơ quan chính trị đối với Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Vùng về xây dựng và thực hiện QCDCCS trong toàn đơn vị. Tăng cường bám nắm, kiểm tra, kịp thời giải đáp các kiến nghị, đề nghị của bộ đội. Phát huy vai trò của cán bộ đảng viên, quần chúng trong đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; coi trọng hoạt động giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh.
Tin, ảnh: MÈ QUANG THẮNG (báo Quân đội nhân dân)