Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc May 30, 2018 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên kỳ quá độ lên CNXH của Đảng đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình. Điều đó hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam và tiến trình lịch sử thế giới.     


Linh mục Đặng Hữu Nam, ông đã dừng lại được chưa?
Song chúng ta thấy, hiện nay các thế lực thù địch và bọn phản động vẫn không ngừng chống phá chúng ta trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế chính trị, văn hóa đời sống, đặc biệt là chúng đã đưa ra những luận điệu phản bác xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa MLN và tư tưởng HCM. Vì vậy "công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa MLN và tư tưởng HCM" trong giai đoạn hiện nay! Là một yêu cầu cấp bách đối với mỗi cán bộ đảng viên chúng ta.Thực tế cho thấy càng gần đến Đại hội Đảng các cấp, các thế lực thù địch, phản động lại tiếp tục đẩy mạnh các chiêu trò nhằm thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây nên các “điểm nóng”. Tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa được chúng coi là “mũi đột phá”, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những ly kỵ” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào nội bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ nhất, Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã và đang tăng cường chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, trá hình. Cùng với các hoạt động phá hoại vào nền tảng tư tưởng chủ nghĩa MLN, tư tưởng HCM, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trên các phương diện khác, chúng ra sức sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, các blog để chuyển tải thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và móc nối, tổ chức lực lượng chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Thứ hai, Trên một số trang mạng xã hội, có cá nhân, thậm chí có những người dưới danh nghĩa đảng viên “trung thành” viết và phát tán trên mạng internet “Thư ngỏ” với những hình thức khác nhau, nhiều quan điểm sai trái, phê phán, thậm chí xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ ba, Tình trạng suy thái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng,… Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”,

gây bạo loạn, sử dụng các chiêu bài “dân chủ, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta”. Điều đặc biệt chú ý là trong xây dựng chỉnh đốn Đảng cần xác định, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng được xem như một nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng và quyết định đến thành công của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam.

Những việc làm trên có thể chứng minh rõ ràng rằng, họ tìm mọi phương cách nhằm kích động những phần tử phản động, bất mãn với Đảng, Nhà nước, chế độ ta; tập hợp, tạo dựng phe cánh, gây “điểm nóng” về xung đột, gây rối loạn tình hình chính trị, xã hội và khi có điều kiện thì xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa MLN và tư tưởng HCM. Việc can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thể hiện ở việc, họ viện dẫn với các màn kịch nhiều hồi, nhiều lớp, với lý do “chăm lo cho xây dựng nền dân chủ, đem lại hạnh phúc cho người dân Việt Nam,...”.

Do vậy để đấu tranh chống lại những luận điệu phản bác, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa MLN và tư tưởng HCM" trong giai đoạn hiện nay! Chúng ta cần:      
    
1. Tiếp tục khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình. Điều đó hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam và tiến trình lịch sử thế giới.         

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng HCM từ khi ra đời đến nay đã thể hiện rõ bản chất khoa học và cách mạng, giá trị và sức sống bền vững của nó. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá một cách khách quan, chính xác, đầy đủ và sâu sắc vai trò của chủ nghĩa Mác-Lênin trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Theo Người, chủ nghĩa Mác-Lênin không những là kim chỉ nam mà còn là “mặt trời soi sáng” con đường chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Trả lời phỏng vấn nhà báo Pháp Sác-lơ Phuốc-niô ngày 15-7-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chúng tôi giành được thắng lợi là do nhiều nhân tố, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng… chúng tôi giành được những thắng lợi đó trước hết là nhờ cái vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác-Lênin”.

2. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc cơ bản nhất đối với Đảng và nhân dân ta, trung thành với chủ nghĩa   Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng, khoa học và nhân đạo, vận dụng một cách đúng đắn, thích hợp vào điều kiện thực tiễn nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch.

3.  Bản thân cần phải kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đã kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

4.  Trong cuộc đấu tranh vô cùng gay go và quyết liệt này, hơn ai hết, Đảng phải là người đi đầu kiên quyết đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ cương lĩnh, đường lối, ...Muốn vậy, trước hết và chủ yếu là người đảng viên, chúng ta phải có lập trường tư tưởng, vững vàng, không mơ hồ, dao động, phải nói và làm theo nghị quyết, thực hiện đúng cương lĩnh, điều lệ Đảng và pháp luật của nhà nước, kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng: "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc ta, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, Đảng Cộng Sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, không chấp nhận "đa nguyên, đa Đảng". Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân, thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng, kết hợp chủ nghĩa chân chính yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân".

5. Ngày nay, các thế lực thù địch tiếp tục không từ một thủ đoạn nào để chống phá sự nghiệp cách mạng của chúng ta, chống phá Đảng, chống phá chế độ ta, phủ nhận, xuyên tạc cả lý luận và thực tiễn CNMLN và tư tưởng HCM. Còn đối với những cán bộ, đảng viên có ý kiến khác với đường lối, quan điểm của Đảng, đây là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chúng ta cũng phải đấu tranh, phê phán, làm rõ đúng - sai thông qua đối thoại, trao đổi, tọa đàm, thuyết phục trên tinh thần đồng chí, tăng cường đoàn kết, đồng thuận, không đẩy họ về phía các thế lực thù địch mà cố gắng lôi kéo họ về phía chúng ta; chúng ta phê phán quan điểm sai chứ không phê phán con người, xúc phạm, đả kích cá nhân.

Kiều Vang (Tổng hợp)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy