Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc June 2, 2018 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Những năm gần đây, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật đổ nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Linh mục Nguyễn Hữu Long có nhất thiết phải hành xử như vậy ?
Các thế lực thù địch sử dụng các thủ đoạn tinh vi, thâm độc thông qua các báo, tạp chí xuất bản ở nước ngoài, các trang mạng xã hội,... móc nối với các phần tử cơ hội chính trị ở trong nước, thông qua nhiều con đường hòng chuyển hóa nước ta theo con đường tư bản, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hòng làm mất ổn định chính trị - xã hội, tạo điều kiện can thiệp sâu hơn chống phá cách mạng Việt Nam…

Ảnh Thành Nam


 Nhận thức rõ âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận là: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”, đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội là nhiệm vụ quan của  toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong đó đội ngũ cán bộ đảng viên là nòng cốt.

Để đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch một cách có hiệu quả phải tiến hành đồng bộ các giải pháp:

Thứ nhất, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là đòi hỏi khách quan, yêu cầu có tính nguyên tắc và có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp đổi mới, đối với việc hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ hai, Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công dân trong xã hội phải có sự giác ngộ sâu sắc về chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, về các đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có sự giác ngộ mỗi cán bộ đảng viên sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tự ý thức trong việc nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của tư tưởng ngoại lai đi ngược lý tưởng xã hội, vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Thứ ba, chủ động nghiên cứu dự báo, sớm phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời ngăn chặn việc tuyên truyền, phát tán các thông tin xấu độc, tài liệu xuyên tạc, sai trái, thù địch của chúng.

Thứ tư,  tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các Ban Chỉ đạo về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cơ quan báo chí, truyền thông, các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu, các lực lượng nòng cốt ở các ban, bộ, ngành và địa phương trong đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo đảm các hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận theo đúng định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan điểm chính trị, sâu sắc về lý luận khoa học, sắc bén trong phương pháp và đạt hiệu quả cao.

Như vậy, đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân và xã hội ta đặc biệt quan tâm, đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

Kiều Vang
Tài liệu tham khảo

1. Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.404, 520, 521, 635.

2. Văn kiệnĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.201, 192-198

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy