Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc June 6, 2018 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-“Diễn biến hoà bình” là chiến lược tiến công trên quy mô toàn cầu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm chống phá CNXH và phong trào cộng sản quốc tế trong điều kiện không thể giành thắng lợi bằng quân sự.

Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng ngang tầm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc“Diễn biến hòa bình” là một chiến lược thâm độc, tấn công toàn diện, trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng vào Đảng và Nhà nước ta. Bằng các thủ đoạn tinh vi, bằng các phương tiện hiện đại, các thế lực phản động ra sức xuyên tạc, bóp méo sự thật, tuyên truyền lôi kéo làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng xa rời Đảng, xa rời lý tưởng XHCN, đi ngược lại mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, đi đến xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời ra sức truyền bá hệ tư tưởng giai cấp tư sản, truyền bá văn hóa, lối sống thực dụng vị kỷ. Âm mưu tấn công hòng phá hoại về tư tưởng là một thủ đoạn và là một bộ phận quan trọng của chiến lược “Diễn biến hòa bình”.

Vì vậy nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ mang tính cấp thiết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nói chung và với cán bộ, đảng viên trẻ của chúng ta nói riêng.
Hiện nay mạng Internet ở Việt Nam được phổ cập và phát triển tương đối rộng rãi. Sự phát triển của Internet góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích của Internet mang lại thì mặt trái của nó là không hề nhỏ; đặc biệt là các thế lực thù địch đã triệt để tận dụng mạng Internet để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy, từng cán bộ, đảng viên trẻ phải nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, từ đó tích cực đấu tranh làm thất bại chiến lược DBHB trên mạng Internet là rất cần thiết.
Thực tế những năm vừa qua cho thấy, các thế lực thù địch đã tập dượt cho âm mưu ý đồ của chúng bằng nhiều thủ đoạn kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng khác nhau như: thâm nhập vào các tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên nhằm phá vỡ các tổ chức này; đưa các ấn phẩm văn hóa đồi trụy, phản động vào cuộc sống của giới trẻ; lợi dụng tín ngưỡng, mê tín dị đoan trong giới trẻ để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”; thông qua các chương trình học bổng, thông qua các cuộc hội thảo khoa học, những hứa hẹn tài trợ giúp đỡ về tài chính, tài trợ học bổng, tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo để tiếp cận, tác động, tuyên truyền, lôi kéo; chúng bịa đặt, đưa nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân và tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập và mời chào tham luận; chúng khoét sâu vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong xã hội được báo chí trong nước đăng tải và hướng luồng dư luận vào những vụ việc này để kích động lớp trẻ tỏ thái độ bất mãn với cái mà chúng gọi là “thảm trạng của đất nước. Mà tiêu biểu là tổ chức phản động lưu vong Việt Tân thời gian qua đã tăng cường phát triển cơ sở, tăng cường hoạt động tác động, chuyển hóa, lôi kéo, tập hợp lực lượng vào các hoạt động chống phá; lợi dụng các phương tiện công nghệ thông tin, truyền thông nhất là các trang mạng Internet để xâm nhập, móc nối, tác động với mục đích làm “chuyển hóa” nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong suy nghĩ và tư tưởng của nhân dân. Trong lĩnh vực quân sự, chúng chủ trương thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”, đặt quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng; với các thanh niên đang trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, chúng lợi dụng sự khắc nghiệt, gian khổ của hoạt động quân sự để kích động, làm cho các thanh niên không muốn tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, Internet ngày càng phổ biến ở Việt Nam nói chung và trong quân đội đã có rất nhiều cán bộ, Đảng viên sử dụng mạng internet để kết nối, tra cứu thông tin. Vì vậy, các cán bộ, Đảng viên có thể chủ động hay bị động tiếp cận với vô vàn thông tin của các thế lực thù địch. Với tốc độ phát triển nhanh về số lượng người sử dụng Internet ở Việt Nam, rõ ràng đây là một phương tiện hiệu quả để các thế lực phản động ra sức sử dụng Internet truyền bá các quan điểm phản cách mạng với mục tiêu làm mất lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng vào lý tưởng cộng sản, vào tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một thủ đoạn lật đổ chế độ XHCN bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình” hết sức tinh vi, nhưng lại rất công khai.
Lợi dụng trang mạng xã hội để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng nước ta, với những âm mưu, thủ đoạn và cách thức không có gì mới, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, sử dụng mạng xã hội thế nào cho đúng cách, không bị các thế lực thù địch lợi dụng, đòi hỏi mỗi người phải luôn tỉnh táo, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng internet nói chung, các trang mạng xã hội nói riêng. Vì vậy, để làm tốt việc đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái và thù địch trên Internet của các cán bộ, đảng viên trẻ cần làm tốt một số nọi dung, giải pháp sau đây:
Một là, Đảng ủy và các chi bộ tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trẻ trong đơn vị mình về nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet.
Đảng ủy, chi bộ các cơ quan ban ngành phải lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt 3 quan điểm, 10 nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị 34 của Ban Bí thư Trung ương (Khóa X) gắn với yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh chống “DBHB” trong tình hình mới; tổ chức tốt học tập các chuyên đề, tài liệu về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet. Trong tuyên truyền, giáo dục cần tập trung làm rõ âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trên Internet; những vấn đề, sự kiện mà chúng lợi dụng xuyên tạc, mức độ nguy hại, ảnh hưởng của các thông tin sai trái, thù địch đó đối với cán bộ, đảng viên trong các cơ quan ban ngành.Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, không để xảy ra hiện tượng cán bộ, đảng viên trong đơn vị mình bị kẻ địch lôi kéo, móc nối; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những quan điểm, tư tưởng sai trái thẩm nhập vào đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về quản lý tài liệu, không để các ấn phẩm văn hóa độc hại, tài liệu phản động lọt vào đơn vị, trang bị phương pháp tiếp cận thông tin trên mạng Internet một cách khoa học và đúng đắn.
Hai là, phát huy nội lực sức mạnh của mọi cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ Đảng viên trẻ trong tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet
Cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet là cuộc chiến không khói súng, cuộc cách mạng của cả nền chuyên chính chống lại bọn phản động mà đối thủ nhiều khi không lộ diện, tính chất rất khó khăn và phức tạp. Phải huy động toàn thể cán bộ, Đảng viên trong toàn đơn vị mình tham gia cuộc đấu tranh này; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng. Bởi vì, Đảng viên trẻ là lực lượng tiếp cận với mạng internet nhanh nhất nhưng cũng dễ tiếp cận với các thông tin xấu độc nhất, nếu như không nhận thức đúng bản chất của các nguồn thông tin. Trên cơ sở những chủ trương của Đảng ủy và các chi bộ, đội ngũ Đảng viên trẻ cần đưa ra những hành động cụ thể để đấu tranh các quan điểm sai trái và thù địch như: Đưa ra các hình ảnh hay tài liệu, các trang wed, các blog phản động cho mọi người trong đơn vị mình biết để phòng ngừa; hay hướng dẫn các trang wed khoa học để mọi cán bộ, Đảng viên nghiên cứu, học tập…
Ba là,tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm về những ưu, nhược điểm của việc sử dụng internet trong thời đại CNH, HĐH đất nước.
Ngày nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển hết sức mạnh mẽ trên toàn thế giới và cả ở nước ta. Trong quân đội ta cũng đang áp dụng cuộc cách mạng này vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy sự tiếp cận thông tin của mọi cán bộ, Đảng viên ngày càng tốt hơn. Điều đó cũng làm cho sự xâm nhập các quan điểm sai trái thù địch có nguy cơ xâm nhập sâu hơn vào tiềm thức của các cán bộ, đảng viên trẻ. Vì vậy, tổ chức tốt các buổi hội thảo hay tọa đàm để giúp mọi cán bộ, Đảng viên trẻ trao đổi, tranh luận đưa ra các quan điểm để hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc cách mạng công nghiêp 4.0 cũng như là tác hại của sự xâm nhập của các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội ta; góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Sự phát triển của Internet là thành tựu của nhân loại và trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội, mang lại những tiện ích nhiều mặt cho con người trên toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển xã hội trên nhiều lĩnh vực, đó là điều chúng ta không thể phủ nhận trong đó có chúng ta. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng thành tựu đó để mạng lại những tác hại không hề nhỏ. Các cán bộ, Đảng viên trẻ khi khai thác và sử dụng Internet không vững vàng trong nhận thức, thiếu nhãn quan chính trị đúng đắn, thiếu thông tin chính thống, khi tiếp xúc với những quan điểm sai trái, thù địch sẽ có những suy nghĩ lệch lạc, dẫn đến mơ hồ, mất niềm tin. Nhận diện và đấu tranh với những chiêu trò bôi xấu, vụ lợi trên mạng Internet là việc làm cần thiết đối với mỗi cán bộ, đản viên trẻ của chúng ta trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
Đỗ Hải

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy