Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc June 14, 2018 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Trong những ngày vừa qua lợi dụng tình trạng nhiều người dân tụ tập phản đối Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt (đặc khu) những phần tử phản động đã kích động những thanh niên thiếu hiểu biết về chính trị tham gia gây rối làm mất an ninh trật tự trên nhiều địa bàn cả nước. Vậy để những thanh niên và thế hệ trẻ không bị lôi kéo, dụ dỗ bởi bọn phản động cần phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong xã hội để giáo dục, tuyên truyền cho thanh niên trong đó phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

Lực lượng đeo khẩu trang, bịt mặt trà trộn để kích động trong biểu tình ở Bình Thuận do ai chỉ đạo ?


Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của nước Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Mục đích, lý tưởng của Đoàn là xây dựng một nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”.
Ảnh minh họa

Đoàn TNCS H Chí Minh là trường hc XHCN ca thanh niên; là môi trường lành mnh để tp hp đoàn kết, giáo dc, rèn luyn và phát trin nhân cách toàn din, định hướng lý tưởng cao đẹp ca con người mi xã hi ch nghĩa, to cơ hi, điu kin cho thanh niên cng hiến trưởng thành, Đoàn là người đại din, chăm lo và bo v quyn li hp  pháp, chính đáng ca tui tr; là lc lượng nòng ct chính tr trong phong trào thanh niên và trong các t chc thanh niên Vit Nam.
Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang diễn ra trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế theo tinh thần Đại hội XII của Đảng. Thanh niên cả nước đang đứng trước những cơ hội, thuận lợi lớn để phát triển và cống hiến, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Thách thức lớn nhất là tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, v.v. Do đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ, hành động, phát huy vai trò xung kích của thanh niên là một yêu cầu vừa cơ bản, lâu dài, vừa là đòi hỏi cấp bách, trước mắt của công tác thanh niên.
Các tổ chức đoàn cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của hệ thống các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các cán bộ Đoàn cần chú trọng giáo dục truyền thống, mục tiêu, lý tưởng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước cho đoàn viên, thanh niên. Nội dung giáo dục tập trung nâng cao nhận thức cho thanh niên về chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; truyền thống cách mạng, dân tộc; tình hình, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh niên. Cùng với đó, phải tăng cường công tác giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc, ý thức tự cường, tự tôn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, nhận rõ đối tượng và đối tác của cách mạng Việt Nam. Để thực hiện điều đó, cần đổi mới toàn diện công tác giáo dục chính trị - tư tưởng trong thanh niên. Đấu tranh, phê phán có sức thuyết phục các luận điệu sai trái, thù địch hòng xuyên tạc, lôi kéo thế hệ trẻ xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Thường xuyên cung cấp cho thanh niên những thông tin mới, có tính định hướng; kịp thời phát hiện, sàng lọc những nguồn thông tin không chính thống, thiếu căn cứ, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Việc bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên Quân đội cần coi trọng động viên tinh thần học tập, rèn luyện của mỗi người; hình thành phong trào “Tự giác, tự quản, tự rèn”; khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hoá, phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tuyên truyền, cổ vũ các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thanh niên. Các cấp, các ngành cần quan tâm giải quyết những nguyện vọng chính đáng của thanh niên; kịp thời phát hiện và có chính sách hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ, tạo điều kiện để những thanh niên giàu ý chí, nghị lực được học tập, rèn luyện, trưởng thành.
Quang Khải

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy