Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc June 6, 2018 , 0 bình luận


(Tindautruongdanchu)-Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu trong từng giai đoạn cách mạng bao giờ cũng là khâu then chốt trong xây dựng Đảng.

Phúc thẩm vụ đặt bom ở sân bay Tân Sân Nhất: Y án sơ thẩm


Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng”.Cán bộ là sản phẩm của đường lối, là người xây dựng, bảo vệ, phát triển và thực hiện thắng lợi đường lối. Đường lối kinh tế, chính trị, quân sự, đối ngoại, phát triển khoa học, văn hoá, giáo dục…đều là sản phẩm của đội ngũ cán bộ xây dựng nên. Trong đó đường lối chính trị là cơ sở, phương hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, quyết định đường lối tổ chức, lựa chọn, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Cán bộ có vai trò quan trọng quyết định sức mạnh của tổ chức. Trong mối quan hệ giữa cán bộ và các tổ chức, cán bộ là thành viên của các tổ chức, nhưng là lực lượng nòng cốt, một bộ phận cán bộ giữ các cương vị chủ chốt của các tổ chức. Sức mạnh của các tổ chức là sức mạnh của các thành viên trong tổ chức đó tạo thành, song trước hết và chủ yếu là sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ trong tổ chức đó. Do đó đội ngũ cán bộ mạnh có đủ phẩm chất, năng lực thì tổ chức mới mạnh và có đủ khả năng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức. Hồ Chủ tịch khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”.

Cán bộ là người lãnh đạo, tập hợp, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ. Mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chỉ trở thành hiện thực khi nó được tổ chức thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Chính đội ngũ cán bộ là người đưa đường lối, chủ trương, chính sách vào quần chúng, tổ chức cho quần chúng thực hiện. Do đó đội ngũ cán bộ vững mạnh, có kiến thức, kinh nghiệm, biết kết hợp trí tuệ của tập thể với khả năng quyết đoán, sáng suốt của cá nhân sẽ khơi dậy được nhiệt tình cách mạng của quần chúng trong thực hiện đường lối, biến đường lối thành hiện thực.

Quán triệt quan điểm giai cấp công nhân Đảng ta phát huy sức mạnh toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, đại đoàn kết và gắn bó mật thiết với nhân dân; tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, trọng dụng nhân tài, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, người ở trong nước hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế, chính sách, với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân, nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ... Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Tiếp tục ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ... trong đó có quy chế về việc đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ, để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy tuổi, chạy bằng cấp... ”.

Về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ cũng đã được chỉ rõ tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII. “Đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh; tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi; sự liên thông giữa các cấp, các ngành còn hạn chế. Tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt mục tiêu đề ra. Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém; nhiều cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao thiếu tính chuyên nghiệp, làm việc không đúng chuyên môn, sở trường; trình độ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế còn nhiều hạn chế. Không ít cán bộ trẻ thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm”.

Sự trưởng thành, lớn mạnh và phát triển của đội ngũ cán bộ là nhân tố then chốt, quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặng Cừ

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Tiêu điểm

Loading...
Copy